09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> T.C.YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜN’DEN (27.02.2020)

                                            T.C.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜN’DEN

3 YIL SÜRE İLE KANTİN İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR

1-                              Aşağıda adı, yeri, şartlan, vs ve geçici teminatı yazılı kantin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi Açık İhale usulüyle muhammen bedel üzerinden artırma ile anlaşmak suretiyle ihale edilecektir.

2-                              İhale 09/03/2020 Pazartesi günü saat 11:00’da Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Odası (Yalova Üniversitesi Merkezi Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Çınarcık Yolu Caddesi 77100 Merkez/Yalova) yapılacaktır.

3-         İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas tahmini bedel, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati, metnin sonunda

belirtilmiştir.                                                                                                                                                                            .

4-         İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve ihaleye katılmak

isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a)         Nüfus cüzdanı / TC Kimlik Kartı fotokopisi (aslı idaremizce görülmüştür şerhi olan) ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza beyannamesi ( Gerçek kişiler için),

b)         Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)                                    Vekâleten     katılacakların noter tasdikli bu işe ilişkin noter tarafından düzenlenmiş vekâletname ve vekilin imza beyannamesi veya imza sirküleri,

d)                                Adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

e)         İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,

f)          İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış SGK borcu

olmadığına dair belge,

g)         Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Gıda üretim, Gıda toptan ya da perakende Catering, Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri, Kantin - Kafeterya - Büfe işi ile iştigal ettiğini dair odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

h)         İstekli adına ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 5 yıl içinde alınmış Gıda İşletme Kayıt Belgesi,

i)          Geçici Teminat Mektubu (süresiz) veya geçici teminat nakit olarak verilecek ise; Yalova Üniversitesi Vakıflar Bankası Yalova Şubesi TR50 0001 5001 5800 7294 4231 95 İBAN nolu ana hesaba yatırıldığına dair dekont (asıl),

j) İstekli adına bankalardan 250.000 TL tutarında alınmış Banka Referans Mektubu, k) Tebligat adresi beyanı

5-         İhaleye ait dokümanlar Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Yalova Üniversitesi Merkezi Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Çınarcık Yolu Caddesi 77100 Merkez/Yalova) adresinde görülebilir veya aynı adresten 100,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

6-         Üniversitemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İşin Adı

Tahmini Bedel

(1 Yıllık)

Geçici Teminat Tutarı

İhale Gün ve Saati

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Merkez Kantini İşletme Hakkı Verilmesi İhalesi

120.000,00 TL

12.000,00 TL

09/03/2020 Pazartesi günü Saat 11:00


Basın No: 62

 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.