Hava Durumu

MEVCUT KAMPÜS KART SİSTEMİ YAPISINA EK DONANIM ALIMI İŞİ

İlan Giriş Tarihi: 15.05.2024 00:00

MEVCUT KAMPÜS KART SİSTEMİ YAPISINA EK DONANIM ALIMI İŞİ

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Mevcut Kampüs Kart Sistemi Yapısına Ek Donanım Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/623744

1-İdarenin

a) Adı

:

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Bahçelievler Mah. Çınarcık Yolu 2. Km 77100 Yalova YALOVA MERKEZ/YALOVA

c) Telefon ve faks numarası

:

2268155716 - 2268155734

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Mevcut Kampüs Kart Sistemi Yapısına Ek Donanım Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kontrol Kartı (Turnike İçin) 12 Kart Okuyucu (Turnike İçin) 24 Geçiş Kontrol Kare Kod Etiketi 18 El Terminali 2 Adaptör 2 Anakart 2
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Merkez/YALOVA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Bu işe ait sözleşme imzalandığı günden itibaren en geç 20 takvim günü içinde sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmadığı günden itibaren


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Merkez/YALOVA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Bilgi güvenliği ile ilgili ISO 27001 belgesi
ISO 9001 donanım ve yazılım desteğini içeren ürünleri ile bağlantılı standartları içeren TSE Hizmet Yeterlilik belgesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından edinilmiş Kamu Bilişim Yetki Belgesi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr
Basın No ILN02030872
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.