09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> YALOVA A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI (04.11.2019)

36 KALEM ÇİĞ KURU GIDA MADDELERİ

YALOVA A3 TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

36 KALEM ÇİĞ KURU GIDA MADDELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019 / 544905
1-İdarenin
a)Adresi : Yalova A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Gaziosmanpaşa mh. Okul sk. no:6 77100 Merkez / Yalova MERKEZ / YALOVA/YALOVA
b)Telefon ve faks numarası : 0 226 814 16 93 - 0 226 811 51 85
c)Elektronik Posta Adresi : 
abbyalova.a3tcik@adalet.gov.tr
ç)İhale dokü. görüleeceki internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı : Kurumumuzda mevcut hükümlü tutuklular ile görevli personele 2020 yılı içinde (01/01/2020- 31/12/2020) yedirilmek üzere 36 kalem çiğ kuru gıda maddeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : Yalova A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Gaziosmanpaşa mh. Okul sk. no:6 77100 Merkez / Yalova
c)Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 01/01/2020 tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 31/12/2020 tarihine kadardır. İhtiyaç miktarı belirlenen ürünler pazartesi günleri idarece hazırlanan ayrıntılı ihtiyaç listesi ile yükleniciye bildirildikten sonra liste ürünleri yüklenici tarafından ertesi gün salı günü mesai saatleri içinde idareye getirilerek teslim alınacaktır. Resmi ve dini tatil günleri ve mal kabulünü etkileyecek gecikme veya daha önce alınmı gerekmesi gibi hallerde sevkıyat ve kabul işlemleri için  ayrıca bilgi verilecektir.
3- İhalenin
aYapılacağı yer : Yalova A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Gaziosmanpaşa mh. Okul sk. no:6 77100 Merkez / Yalova
b)Tarihi ve saati : 19.11.2019 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Gaziosmanpaşa mh. Okul sk. no:6 77100 Merkez / Yalova adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No: 503


 


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.