09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (24.10.2019)

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yalova 1'nci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Laboratuvarları İçin Kit Karşılığı Cihaz Kullanımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/527009

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ-BAHÇELİEVLER MAH. STADYUM CAD. NO:35 77100 - MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2268143118 - 2268129683

c) Elektronik Posta Adresi

:

yalova.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 GRUP KİT KARŞILIĞI CİHAZ KULLANIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Kit karşılığı kullanılacak cihazlar ve kitler Müdürlüğümüze bağlı ve teknik şartnamede belirtilen Yalova Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Armutlu Entegre İlçe Devlet Hastanesine idare gözetiminde kurulumu yapılarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

1) Cihazların teknik şartnamede belirtilen sağlık tesisi veya laboratuvar merkezine uygun olarak sözleşme imzalanmasından sonra sağlık tesisinin talebine müteakip en geç 15 (Onbeş) gün içinde, montajı yapılarak çalışır halde teslim edilerek kurulumu gerçekleştirilecektir. 2) Yüklenici uhdesinde kalan kitleri işe başlama tarihi olan, sözleşmenin imzalandığı tarih ile sözleşmenin bitiş tarihi arasında; 1 aylık periyotlarda hastanenin/sağlık tesisisin sipariş mektubunun tebliği (Faks, telefon ve mail yoluyla yapılan sipariş taleplerinin yapıldığı tarih tebliğ tarihi sayılacaktır) itibariyle 5 (beş) iş günü içerisinde mesai saatlerinde hastane/sağlık tesisi stokunda en az 30 günlük yetecek şekilde teslimat yapacaktır. Acil durumlarda idare belirlenen periyotlardan önce sipariş verebilecektir. 3-) Montaj sırasında gerekli tüm parça ve aksesuarlar yüklenici tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Kesintisiz güç kaynakları cihazlarla birlikte verilecektir. Kurulacak kesintisiz güç kaynağı cihazı en az 30 dakika çalıştırabilecek kapasitede olmalıdır. 4-) Sistemi kullanıma hazır hale getirene kadar gereken her türlü sarf malzemesi, yedek parça ve kalite kontrol kitleri yüklenici tarafından miktar sınırlandırılması olmaksızın ücretsiz olarak sağlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonları Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No: 35 Yalova Merkez

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

15/05/2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünden alınan "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ"ni ihale dosyasında sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin ve/veya cihazların satın alımlarında, isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt veya bildirimi olması zorunludur. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kayıt veya bildirimi aranacaktır.

2-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin ve/veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB’da veya ÜTS'de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB veya ÜTS kayıt veya bildirimi aranmayacaktır.(İstekli firma bu durumu belgelendirmelidir.) İstekliler firmalarının ve ürünlerinin kayıtlı olduğunu gösterir belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır. 

3-İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait İHALE TARİHİ İTİBARİYLE geçerli olmak üzere ürün numarasını/barkod numarasını ve markasını belirtmeleri zorunludur. Verilen ürün numarası/barkod numarasına göre idaremizce EKAP’ta, TİTUBB’da veya ÜTS'de yapılan sorgulama sonucunda ürünün onaylı olmadığı veya isteklinin ürünü satmaya yetkili (üretici/ithalatçı veya bayi) olmadığı tespit edilmesi durumunda teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. (Eksik veya hatalı verilen barkod numaraları da dikkate alınmayacaktır.) 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler teknik şartname maddelerine ayrı ayrı Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevap "......... Marka, ......... Model, ........... Cihazı ve ......... Kitlerine Ait Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve yetkilisi tarafından imzalanmış olacaktır. Teknik Şartnaye Uygunluk Belgesine eksik ve hatalı cevap veren firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) Teklif edilen cihazın tanıtıcı katalogları, broşürleri, kılavuzları veya diğer teknik belgeleri verilecektir. Belgeler yabancı dilde olması durumunda noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilecektir.

 

 

c) İhale Komisyonu gerek duyduğu takdirde firmaların tümünden veya birkaçından teklif ettikleri sistemler/cihazlar için bir bütün olarak tüm alt sistemler, ekipmanlarla ilgili demonstrasyon/ kit ve sistem performans analizi (talebi takiben en geç 7 iş günü içerisinde) yapmasını isteyebilecektir. Tüm demonstrasyon ve analiz masrafları yüklenici firmaya aittir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi 2.Kat Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No: 35 Yalova Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Basın No: 479


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.