09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ (24.10.2019)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI AKARYAKIT

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Yalova Üniversitesi 2020 yılı Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/530510

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çınarcık Yolu Üzeri Merkez Yerleşkesi 77100 YALOVA YALOVA MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2268155742 - 2268155754

c) Elektronik Posta Adresi

:

imid@yalova.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 1.500 Litre

Motorin Diğer (Araçlar için): 20.000 Litre

Motorin (Jeneratörler için): 7.500 Litre

Adblue:150Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yalova Üniversitesi hizmetlerinde kullanılan akaryakıt ihtiyacı, yüklenici tarafından ücretsiz olarak takılacak "Araç Tanıma Sistemi" ile ihtiyaç nispetinde peyderpey alınacaktır. Ayrıca ilçelerde bulunan Üniversitemize bağlı yerleşkeler dahil Üniversitemiz çevre bakımı/düzenlemeleri için kullanılan çim biçme makinesi, jeneratör, iş makineleri ve buna benzer makine ekipmanın yakıt depolarına ikmal yapılarak teslimat gerçekleşecektir.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar 12 (oniki) ay içinde şartlar sözleşmeye bağlı kalarak, idarinin talebi doğrultusunda idareye mal teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşke Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Çınarcık Yolu Üzeri Merkez/Yalova

b) Tarihi ve saati

:

05.11.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

- İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış teklif sahibinin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren lisans belgesi

-İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu`nun Bayisi ise; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu` nun bayisi olduklarına dair sözleşme

-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi.

İstekli yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun olanı teklif dosyasına koyacaktır.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşke Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Çınarcık Yolu Üzeri Merkez/Yalova adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Basın No: 485


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.