09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI (19.10.2019)

LİNYİT PORTAKAL KALORİFER KÖMÜRÜ

YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

LİNYİT PORTAKAL KALORİFER KÖMÜRÜ
 alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/527378

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

SEHIT ÖMER FAYDALI CADDESI 190 77000 YALOVA MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2268141632 - 2268141135

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale77@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

70 (Yetmiş) Ton Linyit Portakal Kalorifer Kömürü Alımı Toplam kükürt oranı (kuru bazda) : max:%0.9 (+0,1 tolerans) , Alt ısıl değer(kuru bazda) : min. 6400 kcal/kg (- 200 tolerans),
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

: Yalova Merkez İlçede; Mevlana İlkokulu, Yalova Armutlu İlçesinde; Fıstıklı İlkokulu ile Kapaklı Tülay İlgen Ortaokulu. Yalova Çınarcık İlçesinde; Kocadere İlk/Orta Okulu Yalova Çiftlikköy İlçesinde; Kılıç İlk/Orta Okulu Yalova Altınova İlçesinde; Geyikdere Anaokulu ve Fatih Sultan Mehmet İlk/Orta Okulu

c) Teslim tarihi

:

sözleşme imzalandıktan sonraki ilk iş günü başlanılacak 30 takvim günü içerisinde bitirilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ŞEHİT ÖMER FAYDALI CADDESİ NO:190 YALOVA

b) Tarihi ve saati

:

28.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi/satış izin belgesi, istekli taraından; ihalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi/satış izin belgesi almamış olan ithalatçı üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman 

1- İthalatcılar için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı)

2- Üreticiler için uygunluk izin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı)

3- Satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi/satış izin belgesi (satıcı tarafından otokopisi onaylı) ihale komisyonuna verecektir

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Analiz raporu (Son bir yıl içinde alınmış olması gerekmektedir)

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli faaliyet gösterdiği ilin İl Çevre ve Orman müdürlüğü tarafından verilmiş olan KATI YAKIT SATICI KAYIT BELGESİ'ne sahip olacak.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAT: 2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Basın No: 475


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.