09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> YALOVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI (03.10.2019)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPOR, KÜLTÜR, TEKNİK VE DERS GEZİLERİ KAPSAMINDA TAŞIT KİRALAMA

 

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPOR, KÜLTÜR, TEKNİK ve DERS GEZİLERİ KAPSAMINDA TAŞIT KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/438315

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yalova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkezi Yerleşke Çınarcık Yolu 2.km 77100 YALOVA MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2268155823 - 2268155834

c) Elektronik Posta Adresi

:

yalcin.tokay@yalova.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

En az 5-15 Kişilik Minibüs -1000 km En az 16 Kişilik Minibüs -30000 km En az 45 Kişilik Otobüs -12000 km
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Yalova Üniversitesinin tayin edeceği Türkiye genelinde istenilen yerlerde

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 05.11.2019, işin bitiş tarihi 30.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşke Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çınarcık Yolu 2.km Yalova

b) Tarihi ve saati

:

17.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

*İstekliler Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası veya uluslararası tarifesiz olarak zamana ve mekana bağlı kalmaksızın arizi mekik ve sefer düzenleme yetki belgesi olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış firmanın kendine ait D2 veya B2 Yetki Belgesini, 

*1618 sayılı Seyahat Acentaları Yönetmeliği ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından  verilen işletme belgesi olan Seyahat Acentası İşletme Belgesini,

*TÜRSAB Üyelik Belgesini,

yukarıda  belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneğini ihale dosyasında sunacaktır. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tüm Kamu ve Özel Sektöre Yapılan Personel ve Öğrenci Taşıması kapsamında taşıt kiralama hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No: 449


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.