YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> Termal Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden-TAŞINMAZ SATILACAKTIR- (13.07.2020)

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Termal Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden

Sıra No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Köy/ Mah.

Mevkii / Sokağı

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Muammen Bedeli  (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

 

 

 

 

 

 

 

1

77060100562

Yalova

Termal

Akköy

Killiorman

-

2784

 Tarla

2.898,00

Tam

Kısmen Turizm Tesis Alanı E=0,60 Yençok=12,50m.Kısmen Yol Kısmen Park   Olarak planlıdır

1.159.500,00

115.950,00

18.08.2020

10:00

 2

77060100563

Yalova

Termal

Akköy 

Killiorman / Şosealtı

 -

2786

Tarla

1.589,00

Tam

Kısmen Turizm Tesis Alanı E=0,60 Yençok=12,50m.Kısmen Yol Olarak planlıdır 

655.000,00 

65.500,00

18.08.2020

11:00

1) Yukarıda belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF Termal Milli Emlak Şefliğinde (Termal Milli Emlak Şefliği Gökçedere Mah. Nizamettin Işıldar Sok. No:6 Termal / YALOVA adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar Geçici Teminat bedelini yatırmış olmaları veya 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlara uygun olmalıdır. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Gerçek kişilerin;  Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdanı Suretini vermeleri, ( Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.) Özel Hukuk ve Tüzel kişilerin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde (2020 Yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki a) ve b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

d) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3) İhaleye ilişkin Şartname ve Ekleri mesai saatleri içerisinde Termal Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

4) Yukarıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu, tapu harcı) müstesnadır. Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL’ye kadar olanlar hariç )1/4 ‘ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.

5) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7) İhale ilanı (http://milliemlak.gov.tr) ve (http://yalova.csb.gov.tr/duyurular)  adresinden görülebilir.

İLAN OLUNUR.

Basın No: 235


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ© Copyright 2004-2022 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.