YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> HV.MEY.K.LIĞI-YALOVA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI (09.07.2020)

067 GM NOLU YANGIN KT KLIĞI BİNASI ÇATI VE YAĞMUR OLUĞU ONARIMI

HV.MEY.K.LIĞI-YALOVA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

067 GM NOLU YANGIN KT KLIĞI BİNASI ÇATI VE YAĞMUR OLUĞU ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası       : 2020/346321
1- İdarenin
a) Adresi : Tasköprü 77600 Taşköprü ÇİFTLİKKÖY/YALOVA
b) Telefon ve faks numarası : 2263533131 - 2263533210
c) Elektronik Posta Adresi : 
NEDIM-ALTAY@HVKK.TSK.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği
    internet adresi (varsa) : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, turu ve miktarı : 1 KALEM İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK İŞLERİNDEN     OLUŞAN YAPIM İŞİ
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer       : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI TAŞKÖPRÜ - ÇİFTLİKKÖY /            YALOVA   
c) İşe başlama tarihi       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer              teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi         : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       : HAVA MEYDAN K.LIĞI TAŞKÖPRÜ/ÇİFTLİKKÖY/YALOVA 
b) Tarihi ve saati       : 17.07.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oiduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhaie konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLER TEBLİĞİNDE YER ALAN B / III GRUBU İŞLER VEYA BUNLARIN ONARIMLARI
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir,
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur,
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YALOVA HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TAŞKÖPRÜ / ÇİFTLİKKÖY / YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  

Basın No: 228

 


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ© Copyright 2004-2022 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.