031220201-735 031220202-572 031220203-579 031220204-207

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI - YALOVA (22.05.2020)

İHALE İLANI

HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI - YALOVA

 

Tahmini 207.500 Kg Biçilmiş Kuru Ağırlıklı Biçilmemiş Yabani Ok Satışı işi 3212 sayılı kanun ve MSB 310-6 (B) Yönerge hükümlerine göre Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir.

1. İDARENİN

a) Adresi : 77600 Taşköprü ÇİFTLİKKÖY / YALOVA

b) Telefon ve faks numarası : 0 226 353 3131 - 0 226 353 32 10

c) Elektronik Posta Adresi : NEDIM-ALTAY@HVKK.TSK.TR

2. İHALE KONUSU SATIŞ İŞİNİN

a) Niteliği, türü ve miktarı: Tahmini 207.500 Kg Biçilmiş Kuru Ağırlıklı Biçilmemiş Yabani Ot

b) Yapılacağı Yer : YALOVA HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI TAŞKÖPRÜ ÇİFTLİKKÖY/YALOVA

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

ç) İşin Süresi: Sözleşme imzalanmasına müteakip 25 Haziran 2020 tarihine kadardır.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı yer: Yalova Hava Meydan Komutanlığı Taşköprü Çiftlikköy/Yalova

b) Tarihi ve saati : 02 Haziran 2020 - 13:00

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

4.1. İhaleye Katılamayacak Olanlar:

4.1.1. MSY 316 - (B) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Mal ve Hizmetlerin Satış, Mübadele, Hibe ve Devir İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacak ihalelere katılabilmek için aşağıda belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar içerisinde olmaması ve şartname yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartı aranır.

4.1.2. Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler.

4.1.3. Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler.

4.1.4. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların yapamayacakları işler hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar.

4.1.5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar.

4.1.6. Örgütlü suçlardan yada Kamu Görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar. 4.1.7. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler

4.2. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenen Belgeler

4.2.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.2.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.2.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküsü.

4.2.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.2.3. İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a) (b) ve (c) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.2.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Teklif Mektubu.

4.2.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Geçici Teminat.

4.2.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.2.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.2.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1 maddesinin (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur

4.2.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 (Kırk) Türk Lirası karşılığı Yalova Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Taşköprü / YALOVA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanın satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Taşköprü/YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İşin Tahmin edilen bedeli üzerinden % 3 ünden az olmamak üzere (en az 1.245,00 TL) kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11. Bu ihalede verilecek malin çayırotu (biçilmemiş vaziyette) tahmin edilen bedeli 41.500,00 TL'dir. 12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

 

Basın No: 176


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.