031220201-735 031220202-572 031220203-579 031220204-207

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (14.04.2020)

20 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

20 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/195747

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ-BAHÇELİEVLER MAH.STADYUM CAD.NO:35 77100 - YALOVA MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

02268143118 - 02268140021

c) Elektronik Posta Adresi

:

yalova.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

20 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yalova il Sağlık Müdürlüğü , Yalova Devlet Hastanesi, Çınarcık Devlet Hastanesi, Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Altınova Devlet Hastanesi ; Ayniyat Depolarına sözleşme süresi içerisinde teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici uhdesinde kalan kısımları işe başlama tarihi olan, sözleşmenin imzalandığı tarih ile sözleşmenin bitiş tarihi arasında; Yalova il Sağlık Müdürlüğü, Yalova Devlet Hastanesine ,Çınarcık Devlet Hastanesi, Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Altınova Devlet Hastanesine idarenin sipariş mektubunun tebliği itibariyle 5 (beş) iş günü içerisinde teslim edecektir. Sözleşme süresi 12 ay olup aylık yada 2 aylık periyotlarla sipariş çekilecek olup çekilecek sipariş sayısı en az 6 en fazla 12 olacak şekilde idare tarafından planlanacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ - SATIN ALMA BİRİMİ 2. KAT BAHÇELİEVLER MAH. STADYUM CAD. NO: 35 77100 -MERKEZ YALOVA

b) Tarihi ve saati

:

22.04.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin; 8. kalem Klor Tablet için Biyosidal Ürün ruhsatını Ulusal Bilgi Bankası kodu olsa dahi ihale dosyasında sunmaları zorunludur. Bu belgelerin hangi kaleme ait olduğu belgelerin üzerinde belirtilmelidir.


4.1.2.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edecekleri ürünlerle ilgili her bir kaleme ait, birim ve miktarı birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen "birim" olacak şekilde birer birim (adet-cc-gr-kg-lt-mlt-metre) olacak şekilde komisyona sunacaklardır. Konteynırlar için  katalog veya numune sunmaları yeterli olacaktır. Numune ve/veya katalog sunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin üzerinde Birim Fiyat cetvelindeki sıra numaraları ile malzeme adı mutlaka yazılacaktır. 


5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.
İhale dokümanının görülmesi:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ - SATIN ALMA BİRİMİ 2. KAT BAHÇELİEVLER MAH. STADYUM CAD. NO: 35 77100 -MERKEZ YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Basın No: 125


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.