09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI (28.02.2020)

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dekoratif Saksılara Çiçek Alım İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/109989

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

SÜLEYMANBEY MAH. İSTİKLAL CAD. 29 YALOVA MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2268115000 - 2268141462

c) Elektronik Posta Adresi

:

sedat.cil@yalova.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8 Kalem Dekoratif Saksılara Çiçek Alım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yalova Belediyesi, Park Bahçe Birimi Fidanlığı

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici, aşağıda miktarları ve teslim tarihleri belirtilen malları, belirtilen sözleşme süresi içinde teslim edecektir. 1) 1. Parti (20Nisan-20Mayıs2020); **800 adet 23 cm’lik saksıya 3’lü Sarkıcı Sakız Sardunya (800*3=2400adet fide kullanılacak) **812 adet 13 cm’lik saksıda 2’li dikim Sarkıcı Sakız Sardunya(812*2=1600adet fide kull.) ** 1139 adet 15,5lt uzun saksıya 6’lı Sarkıcı Sakız Sardunya dikim (1139*6=6834 fide kullanılacak- saksılar idareden verilecektir) ** 56 adet 22,5lt uzun saksıya 8’li Sarkıcı Sakız Sardunya dikim (56*8=448 fide kullanılacak- saksılar idareden verilecektir) **530 adet 13 lt yuvarlak saksıya 4’lü sakız sardunya dikimi saksı(530*4=2120 fide kullanılacak- saksılar idareden verilecektir) ** 4 paket torf, Sakız Sardunya dikiminde kullanılacaktır. 2) 2. Parti (30 Ekim -30 Kasım 2020); **800 adet 23 cm’lik saksıya 3’lü Sarkıcı Hercai Menekşe (800*3=2400adet fide kullanılacak) **812 adet 13 cm’lik saksıda 2’li dikim Sarkıcı Hercai Menekşe (812*2=1600 adet fide kull.) **1139 adet 15,5lt uzun saksıya 6’lı Sarkıcı Hercai Menekşe dikim( 1139*6=6834 fide kullanılacak- saksılar idareden verilecektir) ** 56 adet 22,5lt uzun saksıya 8’li Sarkıcı Hercai Menekşe dikim (56*8=448 fide kullanılacak- saksılar idareden verilecektir) **530 adet 13 lt yuvarlak saksıya 4’lü Sarkıcı Hercai Menekşe dikimi saksı(530*4=2120 fide kullanılacak- saksılar idareden verilecektir) ** 4 paket torf, Sarkıcı Hercai Menekşe dikiminde kullanılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefliği Süleymanbey Mah.İstiklal Cad. No:29 YALOVA

b) Tarihi ve saati

:

11.03.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Süs Bitkisi Üretici Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Basın No: 65


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.