09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (26.02.2020)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 

 

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI 

 

DOSYA NO : 2019/16/B

Satılmasına karar verilen gayrimenkullün,

TAPU KAYDI:  Yalova İli, Merkez İlçesi, Gaziosmanpaşa Mah. 772 Ada, 2 parsel, cilt/sayfa No: 53/5239. Blok/kat/Giriş-B.B.No: D/2./A(Bağ.Böl.No:5) Arsa Pay/Payda: 20/3364 Bağ. Böl. Nitelikli Mesken

GAYRİMENKÜLÜN ADRESİ: Mustafa Kemal Paşa Mah. Ayçiçeği Sok. D1 Blok Apt.No:32/5 Merkez/Yalova

İMAR DURUMU : 1/1000 ölçekli imar planı içinde konut alanında kalmaktadır. Ayrık nizam, 3 kat, kat alanı katsayısı emsal 0,90 HMax 9,50 taks 0,30 yapılaşma şeklindedir.     

ÖNEMLİ ÖZELLLİKLERİ : 1.derece deprem bölgesi bulunan, konut kapsamında, 25.002,16 M2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, blok projesinde mevcut durumunda, bodrum, zemin ve 2 adet normal toplam 4 katlıdır. Bodrum katında sığınak, kömürlük ve otopark vardır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. Side alanında açık havuz, oyun parkları ve sosyal donatı alanları bulunmaktadır. Sol cephede kalmaktadır.Bürüt alanı 130 M2 olup, 3 adet oda, salon, mutfak, antre, 1 adet hol, 2 adet banyo, wc ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Isınma sistemi doğalgazdır. Satılabilir niteliktedir. Tam hisselidir.

İhalenin Yapılacağı  Yer Gün ve Saat: Muhammen Bedelleri ve Teminat Tutarları

 

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü  Pay/Payda

Muhammen Bedeli

% 7,5  Teminat Tutarı TL

Satış 17/03/2020 -24.03.2020 tarihinde  saat  

Gaziosmanpaşa

772

2

 25.002,16 m2 20/3364

450.000,00 TL

33.750,00-TL   

  15:00 ile 15:10  arası

SATIŞ ŞARTLARI :

             1 – Birinci açık arttırmada 17.03.2020 tarihinde 1 adet gayrimenkulün (Konut ) satışı yukarıda belirtilen saat’te Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. kat toplantı Salonunda açık arttırma suretiyle  yapılacaktır.1. Arttırmada tayin edilen zamanlarda her Gayrimenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i ve takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 24.03.2020 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 50’si ve takip masrafları tutarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

                2 – Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u pey akçesinin 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.

                3 – Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4 – Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.

5 – Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6 – Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

7 – İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8 – Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.

9-Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünce tahsil olunur.

10– Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

11 – Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/16/B sayılı dosya numaraları ile Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

Basın No: 56


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.