09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> YALOVA/KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (ARSA SATIŞI) (25.02.2020)

İLAN

YALOVA/KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(ARSA SATIŞI) 

 

                            Madde:1) Belediyemiz Meclisinin 11.04.2014 tarih ve 22 nolu kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki ada/parsel ve m2 leri sunulan arsaların ihale yoluyla belirtilen şartlarla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık (artırma) teklif usulü ile Belediye Toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

 

                        Madde:2)Satılacak olan arsaların niteliği,

Sıra                                         Ada             Alan          Tahmini                        Geçici              İhale                 İhale

No Bulunduğu Yer       Cinsi   Parsel           (m2)         Bedel                           Teminat          Tarihi    Saati

1- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/1       568,13         570.000,00.-TL.             17.100,00.-TL.   10.03.2020        15.00

2- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/3       435,92         440.000,00.-TL.             13.200,00.-TL.   10.03.2020        15.15

3- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/4       462,57         465.000,00.-TL.             13.950,00.-TL.   10.03.2020        15.30

4- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/5       448,08         450.000,00.-TL.             13.500,00.-TL.   10.03.2020        15.45

5- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/6       549,43         550.000,00.-TL.             16.500,00.-TL.   10.03.2020        16.00

6- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/7       598,42         600.000,00.-TL.             18.000,00.-TL.   10.03.2020        16.15

7- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/8       437,78         440.000,00.-TL.             13.200,00.-TL.   10.03.2020        16.30

8- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/9       438,49         440.000,00.-TL.             13.200,00.-TL.   10.03.2020        16.45

9- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/10     439,02         440.000,00.-TL.             13.200,00.-TL.   10.03.2020        17.00

 

                                   Madde:3)İhaleye katılabilme şartları,

a)2886 sayılı kanunun 5.madde hükmü uygulanır.

b)Kanuni İkâmetgah sahibi olmak gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak.

                                   c)Fotoğraflı ve T.C.no yazılı Kimlik fotokopisi.

                                    d)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunan kişilerin vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

                                   e)Şirket veya tüzel kişilik olması halinde siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden faaliyet belgesi, sicil kaydı ve ihaleye katılma yetki belgesi ve ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname.

                                    f)Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesi.

                                   g)Şirket olması durumunda kanıtlayıcı belgeler, şirket adına teklif verecek kişilerin yetki belgesi ile imza sirküleri noter tasdikli olacaktır.

ı)Kanuni tebligat adres beyanı ve irtibat için telefon, faks veya e-mail adresi.

i)İhale dosyaları ve şartnameleri mesai saatleri içinde Kadıköy Belediyesi Yazı İşlerinde görülebilir.

                                    k)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Rekabeti engelleyici hususların oluşması ve fırsat eşitliğinin sağlanmaması ihale feshine sebep olur.

                                    l) İhaleye girebilmek için her bir parsel adına 1.000.00.-TL dosya ücreti yatırılması zorunludur. Dosya satın almayanlar ihaleye katılamazlar.

                                    m) Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. Geçici teminat Belediyemiz banka hesap numarasına veya Belediyemiz veznesine ihale gününde saat 15.00 ye kadar yatırılması (yatırıldığına dair makbuzun ibrazı) gerekmektedir.

n) Teklif verilmeyen veya satılmayan Arsalar aynı şartlarda ilana gerek duyulmaksızın 01.04.2020 tarihinde saat 15.00 da ihale edilecektir.

                                    o) İlan ve Alım satım giderleri satın alana aittir.

Basın No: 54


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.