YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> YALOVA/KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (04.10.2019)

 

İLAN

YALOVA/KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                            (ARSA SATIŞI) 

 

                                   Madde:1) Belediye Meclisimizin 11.04.2014 tarih ve 22 sayılı kararı gereğince arsa satış izni verilen Mülkiyeti Belediyemize ait Ada 2787 Parseller 7 ve 12 nolu taşınmazlar ile Ada 2396 Parseller 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu taşınmazlara ait olan aşağıdaki ada/parsel ve m2 leri sunulan arsaların ihale yoluyla belirtilen şartlarla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık (artırma) teklif usulü ile Belediye Toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

 

                        Madde:2)Satılacak olan arsaların niteliği,

 

Sıra Bulunduğu                        Ada

No   Yer/Mevkii                        Cinsi     Parsel        Alanı (m2)    Tahmini Bedel               GeçiciTeminat   İhale/tarih ve Saati

1- Kadıköy Beldesi       Arsa     2787/7       564,54         565.000,00.-TL.             16.950,00.-TL.   22.10.2019-14.00

2- Kadıköy Beldesi       Arsa     2787/12     579,15         580.000,00.-TL.             17.400,00.-TL.   22.10.2019-14.15

3- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/1       568,13         570.000,00.-TL.             17.100,00.-TL.   22.10.2019-14.30

4- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/2       578,14         580.000,00.-TL.             17.400,00.-TL.   22.10.2019-14.45

5- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/3       435,92         436.000,00.-TL.             13.080,00.-TL.   22.10.2019-15.00

6- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/4       462,57         465.000,00.-TL.             13.950,00.-TL.   22.10.2019-15.15

7- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/5       448,08         450.000,00.-TL.             13.500,00.-TL.   22.10.2019-15.30

8- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/6       549,43         550.000,00.-TL.             16.500,00.-TL.   22.10.2019-15.45

9- Kadıköy Beldesi       Arsa     2396/7       598,42         600.000,00.-TL.             18.000,00.-TL.   22.10.2019-16.00

10-Kadıköy Beldesi      Arsa     2396/8       437,78         440.000,00.-TL.             13.200,00.-TL.   22.10.2019-16.15

11-Kadıköy Beldesi      Arsa     2396/9       438,49         440.000,00.-TL.             13.200,00.-TL.   22.10.2019-16.30

12-Kadıköy Beldesi      Arsa     2396/10     439,02         440.000,00.-TL.             13.200,00.-TL.   22.10.2019-16.45

 

                        Madde:3)İhaleye katılabilme şartları,

a)2886 sayılı kanunun 5.madde hükmü uygulanır.

b)Kanuni İkâmetgah sahibi olmak gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak.

.                                   c)Fotoğraflı ve T.C.no yazılı Kimlik fotokopisi.

                                    d)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunan kişilerin vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

                                   e)Şirket veya tüzel kişilik olması halinde siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden yıl içinde alınmış sicil kaydı ile ihaleye katılma yetki belgesi ve ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname.

                                    f)Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesi.

                                   g)Şirket olması durumunda kanıtlayıcı belgeler, şirket adına teklif verecek kişilerin yetki belgesi ile imza sirküleri noter tasdikli olacaktır.

ı)Kanuni tebligat adres beyanı ve irtibat için telefon, faks veya e-mail adresi.

i)İhale dosyaları ve şartnameleri mesai saatleri içinde Kadıköy Belediyesi Yazı İşlerinde görülebilir.

                                    k)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Rekabeti engelleyici hususların oluşması ve fırsat eşitliğinin sağlanmaması ihale feshine sebep olur.

                                    l)İhaleye girebilmek için her bir parsel adına 1.000.00.-TL dosya ücreti yatırılması gerekmektedir. Dosya satın almayanlar ihaleye katılamazlar.

                                    m)Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. Geçici teminat Belediyemiz banka hesap numarasına veya Belediyemiz veznesine ihale gününde saat 13.50 ye kadar yatırılması (yatırıldığına dair makbuzun ibrazı) gerekmektedir.

                                    n)Teklif verilmeyen veya satılmayan parsellerin aynı şartlarda ilana gerek duyulmaksızın 05.11.2019 tarihinde saat 14.00 da ihale edilecektir.

                                     o)İlan ve Alım satım masrafları satın alana aittir.

 

Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığı


Basın No: 443


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.