09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> YALOVA BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (21.09.2019)

YALOVA BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

 

                      (05.08.2019 TARİH VE 155 SAYILI MECLİS KARARI İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLANI )

           

                                                                               BİRİNCİ BÖLÜM                                 

                                                          Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar         

     

Amaç

Madde 1-

             a) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde öğrenci personel, ücretsiz müşteri servisi, rehabilitasyon merkezleri, diyaliz merkezleri, özel ve resmi öğrenci yurtları, öz mal araçları ile kendi personelini, hasta nakil aracı (ambulans hariç) vb. servis  hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla servis  yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

             b) Yalova Belediyesi sınırları ve mücavir saha içinden başlayıp, Yalova Belediye sınırları ve mücavir sahası dışına giden öğrenci, personel, ücretsiz müşteri servis araçları, rehabilitasyon merkezleri, diyaliz merkezleri, özel ve resmi öğrenci yurtları, öz mal araçları ile kendi personelini vb. araçlarını düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şart ve koşullarını belirlemek, servis işleticileri ile verilen hizmeti kullanan kişi ve kuruluşlar arasında koordinasyon, denetim düzenleme yetki ve sorumlulukların belirlenmesi. (Dayanak: 01/07/2016 Tarih ve 2016/25 sayılı İl Trafik Komisyonu kararı)

              c) Çevre İl, ilçe, belde belediye sınırlarından başlayıp, Yalova  Belediyesi sınırlarında son bulan servis araçlarının Yalova Belediye sınırları ve mücavir sahası içerisine girdiklerinde servis hizmetini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şart ve koşullarını belirlemek, servis işleticileri ile servis hizmetini kullanan kişi ve kuruluşlar arasında koordinasyon, denetim, düzenleme yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,

(Dayanak: 22/12/2016 tarih ve 34685369/215.99/96544 sayı numaralı Ulaştırma Bakanlığı Genelgesi ve 06/08/2013 Tarih ve 28730 sayı numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair karar ve 25/10/2017 tarih ve RG 30221 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliği)

              Bu tür araçlarla öğrenci ve personel servisi, rehabilitasyon merkezleri, diyaliz merkezleri, özel ve resmi öğrenci yurtları, öz mal araçları ile kendi personelini, hasta nakil aracı (ambulans hariç) vb. servisini yapan işleticiler, Yalova Belediye sınırları ve mücavir saha içerisindeki okul veya iş yerlerini hiçbir suretle servis taşımacılığına başlangıç noktası olarak gösteremezler. Servis taşıma işi belirli bir saatte öğrenci ve personelin ikamet adreslerinden başlayıp okul ve işyerinde biter. Belirlenen saatte topluca bırakıldıkları adresten ikamet adreslerine götürülür (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik;

a)         Resmi ve özel kuruluşların İl içi yolcu taşıma istemine, ücreti karşılığında cevap veren özel ya da tüzel kişilere ait “P” plakalı servis araçlarını,

b)         Okul öncesi, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, özel ve resmi öğrenci yurtları, rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan “P” plakalı araçları,

c)         Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları,

d)         Mülkiyetlerindeki “P” plakalı araçlarla kendi bünyesinde sigortalı personelini taşıyan özel kuruluşları,

e)         Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz servis taşımacılığı yapan “P” plakalı servis araçlarını,

f)          Dernek, vakıf, kreş, gündüz bakım evi, anaokulu, çocuk kulüpleri, özel eğitim merkezi, rehabilitasyon merkezleri, özel hastaneler ve özel sağlık merkezleri, hasta nakil aracı (ambulans hariç) tüm özel okulların öz mal taşıtlarını,

g)         Komşu illerin plakalarıyla, ilçe ve beldelerin izin belgeleriyle kendi belediyelerinden başlayıp, Yalova Belediyesi sınırlarında biten öğrenci ve personel servis taşımacılıklarını KAPSAR (23/11/2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı)

h)         Şehirlerarası otobüsleri, hasta nakil araçlarını, çevre belediye otobüslerini ve bunların sahiplerini servis işletmeciliği yapmamaları koşulu ile KAPSAMAZ (23/11/2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu yönetmeliğin yasal dayanağını,

a)    5393 sayılı Belediye Kanunu

b)    2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği

c)    25/10/2017 tarih ve RG 30221 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliği

d)    25/02/2004 tarih ve RG 25384 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

e)    1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun Hükümlerindeki hak ve yetkilerinden alır.

f)     4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği’ni

g)    5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

h)    01/07/2016 tarih ve 2016/25 sayılı İl Trafik Komisyonu kararı

i)      06/08/2013 tarih ve28730 sayı numaralı resmi gazetede yayınlanan okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karar

j)      22/12/2016 tarih ve 34685369-21599-96544 sayı numaralı Ulaştırma Bakanlığı Genelgesi

k)     5326 sayılı Kabahatler Kanunu

l)      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

m)  5252 sayılı Türk Ceza Kanunu

n)    2353 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği

o)    28.11.2018 tarih ve 27068 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “araçların imal tatil ve montaj” hakkında yönetmeliği

p)    07.06.2018 tarih ve 2018/20 sayılı İl Trafik Komisyon Kararı

q)    30.05.2018 tarihli Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

r)      (Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, 3. Madde (k) bendi Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki öğrenciler ile çocukların karayolunda otobüs cinsi taşıtlarla evden okula/kreşe/gündüz bakımevine/çocuk kulübüne, buralardan eve taşınmasını)

     Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden,

A1 Tipi Servis Aracı: Okul servis aracı olarak kullanılan araçları,

A2 Tipi Servis Aracı: Personel servis aracı olarak kullanılan araçları,

A3 Tipi Servis Aracı: Ücretsiz müşteri servisi aracı olarak kullanılan araçları,

A4 Tipi Servis Aracı: Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan servis araçları,

A5 Tipi Servis Aracı: Belediye sınırları ve mücavir saha dışına çıkan servis araçları (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı)

A6 Tipi Servis Aracı: Belediye sınırları ve mücavir saha dışından çevre belediyelerin verdiği özel izin belgesiyle gelen İl Trafik Komisyonu kararlarına uygun araçları (23/11/2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

Belediye: Yalova Belediyesi’ni,

Durak: Personeli, öğrenciyi ya da müşteriyi taşıma amaçlı servis yapan araçların yolcu veya öğrenci indirmeleri ve bindirmeleri için belirlenmiş yeri,

Güzergâh: Servis araçlarının kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce verilen özel izin belgelesinde belirtilen yolları,

İşleten: Şehir içinde servis amacıyla aracını çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

Meslek Odası: Ticaret ve Sanayi Odası, Servis İşletmecileri Odası ve ilgili diğer odaları,

Okul Servis Aracı: Genel olarak Okul öncesi, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, özel ve resmi öğrenci yurtları, rehabilitasyon merkezi öğrencileri ile sadece rehper personel taşımalarında kullanılan taşıtı.

Özel İzin Belgesi:P tahsisli” Servis araçlarının işletenini, şoförünü, rehper personel ya da sürücü yardımcısını, çalışacakları güzergâhları belirten Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce verilen belgeyi.

Personel Servis Aracı: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı ya da kendi personelini taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlardır.

Diyaliz Ünitesi Servis Aracı: Diyaliz merkezlerinin hastalarını evden alıp diyaliz merkezine taşımak üzere taşımacılık yapan “P” plakalı araçlardır.

Rehabilitasyon Merkezi Servis Aracı: Sadece kendi öğrencilerini aileleri ile birlikte taşımak üzere Rehabilitasyon merkezi servis aracı olarak kullanılan “P” plakalı araçlardır.

Hasta Nakil Aracı: Sağlık kuruluşundan diğer sağlık kuruluşuna hasta nakli ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı olabilecek hastalara hizmet vermek amacı ile kullanılır.

Taşıma: İl Trafik Komisyonu kararlarına ve Yalova Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne uygun servis araçları ile yapılan taşıma etkinliğini (Öğrencilerin, personelin belirlenen saatte ikametlerinden alınarak, okul veya iş yerine bırakılması ve dönüşte de aynı yerden topluca alınarak ikametlerine bırakılması suretiyle yapılan taşıma işlemini) ifade eder (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

Rehber Personel: Okul öncesi çocukları ve/veya ilköğretim öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan şahısları

Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Teknik Komisyon tarafından düzenlenecek Servis Aracı Uygunluk Belgesi’ni (EK:8/1) (EK:8/2) (EK:8/3) (23/11/2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce Belediyemizden görevlendirilecek bir Komisyon Başkanı ve biri Makina Mühendisi olmak üzere üç üyeden oluşan komisyonu ifade eder. Komisyon raportörlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılır.

Servis Aracı: Resmi ya da özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan servis aracı olarak “P” plakasına tescil edilen araçları,

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı: Tahsisli “P” plakalı servis aracı sahibi işletenlerin, bu yönetmelik hühümlerine göre Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden alacakları belgeyi,

Sürücü Yardımcısı: Servis araçlarında şoför dışında çalışan yardımcı personeli,

Şoför: Servis aracını sevk ve idare eden kişiyi,

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nü,

Umum Servis Aracı: Okul taşıtları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Servis Araçlarının Çalışma Biçimi ve Aranacak Şartlar

Servis araçlarının izinsiz çalıştırılamayacağı

Madde 5-

           a) Yalova Belediye sınırları ve mücavir sahasında başlayan, belediye sınırlarında ve çevre belediyelerde, biten, servis araçlarının Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı (EK:1), Özel İzin Belgesi (EK: 2/1-2/2-2/3) ve Bakım Onarım Takip Formu (Ek:5) alması zorunludur. Bu belgeler olmadan servis aracı çalıştırmak yasaktır (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

           b) Çevre il, ilçe ve beldelerden gelen, kendi belediyelerinden Çalışma Ruhsatı ve Özel İzin Belgesi alan İl Trafik Komisyonu kararlarına uygun olan araçlar Yalova Belediyesi sınırları ve mücavir sahasına girdiklerinde, araçları ile yalnızca indirme yapmak, dönüşlerinde ise Yalova Belediyesi sınırları ve mücavir sahası dahilinde indirme-bindirme yapmamak ve Yalova Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği maddelerine uymak koşulu ile A6 Tipi Özel İzin Belgesi alması zorunludur. Bu belgeyi almadan servis aracı çalıştırmak yasaktır (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

            c) A5 Tipi Servis Aracı Özel İzin Belgesi almak isteyen işleticilerden A1, A2 Tipi Özel İzin Belgesi almak için gerekli evrakların istenmesi (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

            d) A6 Tipi Özel İzin Belgesi almak için, ikametleri servis taşımacılığına başladığı belediye sınırlarında olan öğrenci ve personeli taşımak için ilgili belediyeden almış oldukları Özel İzin Belgesi’nin aslı ve servis taşımacılığı yaptığı okul/işyeri ile yaptığı sözleşme örneğini sunması gereklidir (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

            e) A4 ve A6 Tipi Özel İzin Belgesi almak isteyen işleticilerden yönetmeliğin diğer maddelerine uymak koşulu ile çalışma ruhsatı aranmaz (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

            f) Dernek, vakıf, kreş, özel ve devlet yurtları, etüt merkezleri, özel eğitim merkezi, rehabilitasyon merkezleri, diyaliz merkezleri, anaokulu, tüm özel okullar, sahipliği kendilerine ait olan öz mal taşıtlarla servis aracı çalıştırma ruhsatı almadan ve araçlarını İl Trafik Komisyonu kararlarına uygun hale getirmeden işyerlerinde sigortalı olarak çalıştırdıkları kendi personeli dışında servis hizmeti vermeleri yasaktır (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

a)       İl genelinde yapılacak tüm servis işletmeciliğinde, Yalova Belediyesi ve mücavir saha içerisine girdiklerinde, İl-İlçe Trafik Komisyon kararlarına ve belediyenin çıkardığı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne uymayan işleticilerin servis taşımacılığı yapmaları yasaktır (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

b)      İl genelinde yapılacak tüm servis işletmeciliğinde araç ve değişikliğinde veya plaka tahsisinde Yalova belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğünden servis aracı uygunluk belgesi alması zorunludur. Servis aracı uygunluk belgesinin alındığı tarihten itibaren 5 iş günü geçerlilik süresi vardır.

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı, belediye adına, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilir.

İşletenlere; Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı, yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartı ile bir defaya mahsus ve süresiz olarak verilir. Özel İzin Belgesi ve Bakım Onarım Takip Formu bir yıl süreli verilir ve süre bitiminde yenilenmesi zorunludur.

Servis araçlarının taşımaya uygunluğu

Madde 6- Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde, servis araçlarının servis taşımacılığı yapmaya uygunluğu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu tarafından saptanır. Servis taşımacılığı yapmaya uygun olduğu belirlenen araçlara 5  iş günü süre ile geçerli olmak üzere Servis Aracı Uygunluk Belgesi verilir. Servis Aracı Uygunluk Belgesi alan servis aracı işletenlerinin, belgeleri ile ilgili birime/makama giderek araçlarını servis aracı olarak tescil ettirmeleri ve “P” plaka tahsisi yaptırmaları gerekmektedir. Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı olmayan işleticilere servis aracı uygunluk belgesi verilmez.

Özel ya da tüzel kişiler en fazla on sekiz (18) adet “P”  plaka tahsisi yaptırabilirler

P plakaya tescil edilecek araç incelemesinde taşımacılık yapacağı servis türüne göre aranacak nitelikler Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenir. Servis taşımacılığı türüne göre aranan niteliklerin tam ve eksiksiz olarak bulundurulması, niteliklerde süreklilik sağlanması mecburidir.

Servis aracı işleteninde aranacak nitelikler

Madde 7- servis aracı işleticilerinin;

a)       1) Gerçek kişilerde; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet ediyor olması zorunludur.

2)       Tüzel kişilerde; şirketlerin merkezlerinin veya şirket şubelerinin kuruluş yerinin Yalova Belediye sınırı içerisinde olması, faaliyette olmaları veya şirket ortaklarının Yalova Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları zorunludur.

b)Meslek odasına kayıtlı olmaları,

c) Taşımacılar (tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları ve bu tüzel kişilikleri temsil ve ilzama yetkili kişiler) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak, Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,

şartlarına haiz olması zorunludur.

Servis araçlarında aranacak nitelikler

Madde 8- Servis araçları,  Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu tarafından aşağıdaki nitelikler açısından değerlendirilir.

            Genel Nitelikler

a)       Servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları, personel servis araçlarında 19 (on dokuz), Okul servis araçlarında 12 (oniki) yaşından büyük olmamalıdır (oniki ve ondokuz yaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

b)      Kaportası düzgün, dış görünüşü itibariyle boyalı ve bakımlı olacaktır.

c)       Camlarında kırık ya da çatlak bulunmayacaktır.

d)      Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak şekilde aksesuar bulunmayacaktır. (Radyo antenleri bu kapsamda değerlendirilir.)

e)       Aracın içi temiz, koltukları beresiz olacak ve pelüş bulunmayacaktır.

f)        Aracın iç düzenlemesi yaralanmalara karşı yumuşak bir doku malzemesi ile donatılmış olacaktır.

g)      Araca ait tescil belgelerinde gösterilen koltuk adedi, aracın içerisine sabit bir şekilde monte edilmiş olacaktır.

h)       Bütün kapıları düzenli açılır kapanır olacaktır.

i)         Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.

j)         Koltuklarında her yolcu için emniyet kemeri olacaktır.

k)       Taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olacaktır. (Bakımların yapıldığına dair Bakım Onarım Belgeleri ibraz edilecektir.)

l)         Servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.

m)     Servis aracı olarak kullanılacak kuşakların 07/06/2018 tarih ve 2018/20 sayılı İl Trafik Komisyon Kararı gereği gri kuşak olmalıdır

n)       Okul servis araçlarında tüm koltukları görebilecek şekilde standartlara uygun iç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kamera ve kayıt cihazı bulundurulacaktır.

o)      Araçların GPS üzerinden takip edilebileceği şekilde araç takip sistemi bulundurması zorunludur.

Ayrıca; il, ilçe ve beldelerden gelen servis araçlarının (okul ve personel) araç uygunluk kontrolleri Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu tarafından kontrol edilir  (07-08-2017 Tarih 98 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

Taşıyacağı yolcu durumuna göre yukarıda sayılan niteliklere ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır.

A1 Tipi Servis Araçları (Okul Servis Araçları)

1.         Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde yansıtıcı bir kuşak bulundurulmalıdır. (EK: 3/1, EK: 3/2)

2.         Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. (EK: 4)

3.         Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.

4.         Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolikli vb) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.

5.         Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır.

6.         Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında her iki taşıma için özel izin belgesi alma zorunluluğu vardır, okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

7.         Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.

8.         Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.

9.         Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için 3 (üç) nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulmaktadır.

10.      Okul servis araçlarında yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak iklimlendirme cihazı tertibatı bulundurulmaktadır.

11.      Okul servis araçlarının camlarının üzerine renkli film tabakalarının yapıştırılması yasaktır.

12.       “P” plakaya tescil edilecek tüm okul servis araçlarında iş bu yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen bütün nitelikleri sağlanması mecburidir.

13.      A1 tipi servis aracı özel izin belgesi almak isteyen işleticiler Yalova belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğünden servis aracı çalıştırma ruhsatı ve “P” serisi plaka tahsisi yaptırmaları zorunludur.

14.      A1 tipi servis işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Servis Aracı Özel İzin Belgesi almadan servis taşımacılığı yapamaz.

 A2 Tipi Servis Araçları (Personel Servis Araçları)

1.         “P” plakaya tescil edilecek tüm personel servis araçlarında iş bu yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen bütün nitelikleri sağlanması mecburidir.

2.         Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır

3.         Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait personel servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri personel taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, okul servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak bu taşıma esnasında her iki taşıma için özel izin belgesi alma zorunluluğu vardır.

4.         “P” plaka tahsisi yaptırmamış araçlar personel servisi olarak kullanılamaz.

5.         A2 tipi servis aracı özel izin belgesi almak isteyen işleticiler Yalova belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğünden servis aracı çalıştırma ruhsatı ve “P” serisi plaka tahsisi yaptırmaları zorunludur.

6.         A2 tipi servis işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Servis Aracı Özel İzin Belgesi almadan servis taşımacılığı yapamaz.

 

 

 

 A3/1 Tipi Servis Araçları (Ücretsiz Müşteri Servis Araçları),

1.    “P” plakaya tescil edilecek Ücretsiz Müşteri Servisi (market, alışveriş merkezi, mağaza, fabrika satış yerleri, pazaryeri vb.) servis araçlarında iş bu yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen bütün nitelikleri sağlanması mecburidir.

2.    Ücretsiz Müşteri Servisleri için servis araçları alışverişe gelen ve alışverişten dönen müşterileri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen güzergahı kullanmak zorundadır. Bu esnada alışverişe giden müşterileri götürürken BİNDİ, alışverişten dönen müşterileri getirirken İNDİ yapmak zorundadır.

3.    A3 Tipi Servis araçları servis işletmeciliği yapan özel ve tüzel kişilerin A1 ve A2 tipi servis işletmeciliği yapabilmeleri için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ayrı Güzergah Belgesi almak zorundadır.

4.    A3 tipi servis aracı özel izin belgesi almak isteyen işleticiler Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı ve “P” serisi plaka tahsisi yaptırmaları zorunludur.

5.    A3 tipi servis işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Servis Aracı Özel İzin Belgesi almadan servis taşımacılığı yapamaz.

A3/2 Hastane, Rehabilitasyon Merkezi, Fizik Tedavi Merkezi, Diyaliz Merkezi (ambulans hariç) Hastalarını Taşıyan Servis Araçları:

1.    “P” plakaya tescil edilecek Ücretsiz Müşteri Servisi (Hastane, rehabilitasyon merkezi, fizik tedavi merkezi, diyaliz merkezi (ambulans hariç ) servis araçlarında iş bu yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen bütün nitelikleri sağlanması mecburidir.

2.    A3/2Tipi Servis araçları servis işletmeciliği yapan özel ve tüzel kişilerin A1 ve A2 tipi servis işletmeciliği yapabilmeleri için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ayrı Güzergah Belgesi almak zorundadır.

3.    Öz mal taşıtlarına A3/2 tipi servis aracı özel izin belgesi almak isteyen işleticiler Yalova belediyesi servis aracı çalıştırma ruhsatı ve “P” serisi plaka tahsisi yaptırmaları zorunludur. Yalova Belediyesi Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı olmayan (hastane, rehabilitasyon merkezi, fizik tedavi merkezi, diyaliz merkezi (ambulans hariç)) için yönetmelik maddelerine uygun tüzel ve gerçek kişilerden kiralama karşılığında bu hizmeti almaları gerekmektedir.

4.    A3/2 tipi servis işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Servis Aracı Özel İzin Belgesi almadan servis taşımacılığı yapamaz.

5.    Hastane, rehabilitasyon merkezi, fizik tedavi merkezi, diyaliz merkezi (ambulans hariç) öz mal taşıtlarına almış oldukları 77 P 9000/9999 tahsisli P plakalı araçları ile kendi sigortalı çalışanları haricinde servis işletmeciliği yapamaz.

A4 Tipi Servis Araçlarının (mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan araçları)

1.    07/06/2018 tarih ve 2018/20 sayılı İl Trafik Komisyon Kararı gereği Öz mal araçlar 9001-9999 (siyah Kuşak) P” plakaya tescil edilecektir. Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan servis araçlarında iş bu yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen bütün nitelikleri sağlanması mecburidir.

2.    Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Özel İzin Belgesi verilebilmesi için kullanılacak taşıtın öz mal taşıt mal olması şarttır. Sözleşme, kiralama vb. yöntemlerle edinilen taşıtlar için özel izin belgesi düzenlenmez.

3.    Mülkiyetindeki araçlarla sadece kendi sigortalı çalışanlarını taşıyabilirler.

4.    9001-9999 serili araçlarla A1-A2-A3-A5-A6 tipi taşımacılık hiçbir şekilde yapılamaz.

5.    A4 tipi servis aracı özel izin belgesi almak isteyen işleticiler Yalova belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğünden “P” serisi plaka tahsisi yaptırmaları zorunludur. Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı alma zorunluluğu yoktur.

6.    Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen Servis Aracı Özel İzin Belgesi, belgeyi alan gerçek ve tüzel kişilere müktesep hak oluşturmaz.

7.    A4 tipi servis işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Servis Aracı Özel İzin Belgesi almadan servis taşımacılığı yapamaz.

A5 Tipi Servis Araçları (Belediye sınırları ve mücavir saha dışına çıkan servis araçları) (23/11/2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı)

1.      “P” plakaya tescil edilecek tüm personel servis araçlarında iş bu yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen bütün nitelikleri sağlanması mecburidir.

2.      A5 tipi servis işletmecileri A1 ve A2 servis işletmeciliği ile ilgili ulaşım hizmetleri müdürlüğünden servis aracı özel izin belgesi bulunuyorsa A5 tipi servis aracı özel izin belgesi ücreti ödeme alma zorunluluğu yoktur. Ancak sadece A5 tipi servis aracı taşımacılığı yapacak servis işletmecilerinden Servis Aracı Özel İzin Belgesi talep edilir.

3.      A5 tipi servis aracı özel izin belgesi almak isteyen işleticiler Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı ve “P” serisi plaka tahsisi yaptırmaları zorunludur.

4.      A5 tipi servis işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Servis Aracı Özel İzin Belgesi almadan servis taşımacılığı yapamaz.

A6 Tipi Servis Araçları (Belediye sınırları ve mücavir saha dışından çevre belediyelerin verdiği özel izin belgesiyle gelen İl Trafik Komisyonu kararlarına uygun araçları) (23/11/2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı)

1.      Bağlı bulundukları il ve ilçelerden Servis Aracı Özel İzin Belgesi-Güzargah Belgesi /UKOME Kararı alması zorunludur.

2.      Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen Servis Aracı Özel İzin Belgesi, belgeyi alan gerçek ve tüzel kişilere müktesep hak oluşturmaz.

3.      A6 tipi Servis Aracı Özel İzin Belgesi alan işletmeciler, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirtilen güzergahı kullanmak zorundadır.

4.      A6 tipi servis işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler Yalova belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğünden servis aracı özel izin belgesi almadan servis taşımacılığı yapamaz.

Servis araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde uygulamak zorundadırlar.

Servis araçlarında çalışacaklarda aranacak nitelikler

Madde 9/1 Servis araçlarında şöförlerde aranacak nitelikler;

         a) Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak,

b) 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak.

2) Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak,

d) D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak,

e) Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor almak,

f) Son beş yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddesinde düzenlenen kabahati işlemeyi alışkanlık haline getirmemiş olmak,

g) Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesine (SRC2) sahip olmak,

h) 21/09/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,

ı) Taşıma faaliyeti öncesinde ve sonrasında aracın içini kontrol etmek,

İ) Öğrenci ve çocukların oturarak, güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri almak, taahhüt ettiği yere kadar valiliklerce belirlenecek okul açılış ve kapanış saatlerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen azami sürelere uymak suretiyle taşımak,

J) Öğrenciler ile çocukların güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini sağlamak ve öğrenci ve çocuklar ile iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla eğitime katılarak eğitim sertifikası/katılım belgesine sahip olmak

Madde 9/2 Servis araçlarında rehber personelde aranacak nitelikler;

          a) Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak,

b) Rehber personel için 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak.(Hastalık, acil durum, mücbir sebep gibi hallerde servis aracının hostessiz kalmaması amacıyla özel izin belgesine yedek rehber personel yazılır. Kimlik ve yedek rehber personelin adli sicil kaydı getirmesi yeterlidir) (23/11/2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak,

2) Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamış olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak.

3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlara uymayanların özel izin belgesi, yetkili kurumların mülki idare amirleri vasıtasıyla ilgili belediyesine bildirimi üzerine iptal edilir. İptale konu izin belgesi aynı eğitim öğretim yılında yeniden düzenlenemez. Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü servis faaliyetlerinde iptale konu izin belgesi takvim yılı içinde yeniden düzenlenemez.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile ikinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki şartlara bir eğitim öğretim döneminde üç defa uymadıkları okul yönetimince tespit edilenlerin mülki idare amirleri vasıtasıyla ilgili belediyesine bildirimi üzerine özel izin belgesi iptal edilir.

 

d) Öğrenciler ile çocukların güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini sağlamak ve öğrenci ve çocuklar ile iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla eğitime katılarak eğitim sertifikası/katılım belgesine sahip olmak

e) Her yıl, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden rapor almış olmak,

f) Taşıt içi düzeni sağlamak, emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etmek, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencileri ile çocukların inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak,

g) Taşıma faaliyeti öncesinde ve sonrasında aracın içini kontrol etmek,

h) Rehber personelin isim soy isim ve görevini gösteren yaka kartı takmak zorundadır.

            Bu maddede belirtilen şartlara uymayanlara; ilk seferde uyarma cezası verilecek olup eksikliklerin tamamlanmaması halinde özel izin belgesi iptal edilecektir (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

Madde 10-  Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı alan işletenler, her yıl ve yılda bir kez olmak üzere Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden Özel İzin Belgesi Almak zorundadır. Okul servis aracı özel izin belgesi alan Yalova Belediyesi Servis Aracı Çalışma Ruhsatı sahibi servis aracı işleticileri, yapacak oldukları okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrenci servis hizmetleri için alacak oldukları Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi için ayrıca ücret ödemez. İzin belgesinin süresi ilk belgenin alındığı tarihten itibaren bir yıl sürelidir. Aynı araçla personel servisi hizmeti yapılması hallinde özel izin belgesi ücreti Personel Servis Aracı Özel İzin Belgesi için ayrıca ödenir (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

Özel İzin Belgesi Düzenlenme Aşamaları

Madde 11- Servis aracı işleticileri Özel İzin Belgesi alabilmek için taşıyacağı yolcu durumuna göre aşağıdaki belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne ibraz etmek zorundadır.

A1 Tipi Servis Araçları için;

a)       Müracaat dilekçesi.

b)      Servis taşımacılığı yaptıkları okuldan yazı, Servis Aracı Tespit Komisyonu ile yapılan sözleşme fotokopisi,

c)       NACEKOD’lu Mesleki Faaliyet Belgesi,

d)      İzleyecekleri güzergahı belirtir yazı,

e)       İşleten, sürücü ve rehber personele ait Adli Sicil kaydı,

f)        Rehber personele ait öğrenim durumunu belirtir belge, Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

g)      Sürücüye ait Sürücü Belgesi’nin fotokopisi,

h)       Sürücüye ait Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC 2) fotokopisi,

i)         Sürücü sorgulama Belgesi,

j)         Araç Tescil Belgesi ve Araç Fenni Muayene (TUV) evrakının fotokopisi,

k)       Başvuruya konu araç için düzenlenmiş motorlu kara taşıt araçları Zorunlu Mali Sorumluluk ve Koltuk Sigortası.

A2, A3, A3/2, A4, A5 ve A6 Tipi Servis Araçları için;

a)     Müracaat dilekçesi,

b)     A2 için Personelini taşıdıkları kuruluşlar ile yapılan sözleşme fotokopisi, A3 için müşterisini taşıdıkları kuruluş ile yapılan sözleşme fotokopisi,A3/2 için bağlı oldukları bakanlık/müdürlük ile yapmış oldukları sözleşmenin ya da kiralık çalıştıracakları araçların Yalova belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğü servis araçları yönetmeliğine uygun araçlarla yapılacak olan sözleşmenin fotokopisi, A4 için öz mal taşıtları ile taşıdıkları personelin isim listesi ve SGK bildirim fotokopisi.

c)      NACEKOD lu Mesleki Faaliyet Belgesi,

d)     İzleyecekleri güzergâhı belirtir yazı,

e)     İşleten, şoförler ve sürücü yardımcılarına ait Adli Sicil kaydı,

f)       Şoförler için kullanacakları servis aracının niteliğine uygun sınıfta D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesine sahip olmak

g)     Sürücüye ait Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC 2) fotokopisi,

h)     Sürücü Sorgulama Belgesi,

i)        Her yıl şoförlüğe uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak,          

j)         Araç Tescil Belgesi ve araç fenni muayene (TUV) evrakı fotokopisi,

k)      Başvuruya konu araç için düzenlenmiş motorlu kara taşıt araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve koltuk sigortası (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

A5 Tipi Servis Araçları için:

      A1 ve A2 Tipi Özel İzin Belgesi için gerekli olan evrakların istenecektir.

A6 Tipi Servis Araçları için

Belirli saat aralığında, ikametleri izin belgesini aldıkları belediye sınırlarında olan öğrenci ve personeli taşımak için,

a)      Servis taşıma hizmetine başladıkları belediyeden alacakları Özel İzin Belgesi’nin aslı,

      b) Servis hizmeti verecekleri okul ya da işyeri ile yapacakları sözleşme örneği (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı),

      c) A6 türü servis aracı özel izin belgesi alan işleticiler Yalova Belediyesi ve mücavir sahası içerisinde ikamet eden personel ve öğrenciyi Yalova Belediyesi ve mücavir alan sahası içerisindeki okul ve iş yerlerine götüremez. Servis hizmetine Yalova Belediyesi ve mücavir saha içerisinden başlayamaz.

Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların Özel İzin Belgesi iptal edilir.

A4 ve A6 Tipi Servis Araçları’nın Servis Aracı Uygunluk Belgesi ve Özel İzin Belgesi almaları zorunludur. Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı almaları gerekmemektedir.

A3-A3/2-A4 ve A6 Tipi Özel İzin Belgesi alacak olan servis aracı işleticilerinden belgelerine uygun taahhütname belgesi alınır. Almış olduğu belgeyi taahhüdünün dışında kullandığında yönetmelikteki cezai yaptırımları ve T.C Mahkemeleri’nde delil olarak kullanılmasını kabul eder (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

Diyaliz servis araçları (rehabilitasyon ücretsiz servis araçları ile ilgili hükümler)

(03-07-2017 Tarih 87 Sayılı Yalova Belediye Meclisi Kararı)

a)      İhaleyi aldığına dair yazı ve ya sözleşme,

b)     Araçlarda rampa ve tekerlekli sandalye konması için uygun yer,

c)       İlgili Bakanlık/Müdürlükten alınan uygunluk belgesi,

d)     Aracın yaşının en fazla 12 (on iki) olması,

e)      Başka servis taşımacılığı yapmayacağını taahhüt eden yazı,

f)       Araçlar için aranacak özellikler bu yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilmiş olup, şoförler için aranacak özelliklerin de aynısı geçerlidir.

(Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan servis taşımaları bu madde kapsamında olup, özel diyaliz ve rehabilitasyon merkezlerinin servis araçları da bu yönetmelik maddelerine uymak zorundadır.) (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı)

Resmi kuruluşların personel servisleri ile ilgili hükümler

Madde 12- Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar; Yalova Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde personel servis taşımacılığı yaptırmak üzere servis aracı kiralama için yapacakları ihale ilanlarında ve ihale sözleşmelerinde araçların bu yönetmelik hükümlerine göre Belediyeden Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı almış olma şartı arayacaklardır.

Ancak, resmi kuruluşları kapsayan taşıma hizmetleri için (diğer taşıma hizmetlerinde olduğu gibi) Özel İzin Belgesi için başvuru servis aracı işleteni tarafından yapılır ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından servis aracı işletenine verilir.

 Emniyet araçları ve askeri personel araçlarında (kiralananlar hariç) güvenlik nedeniyle Özel İzin Belgesi aranmaz. Resmi kurum ve kuruluşların resmi araçları için ayrıca Özel İzin Belgesi verilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Bulunan Araçların Devir, Ortak Alımı, Veraset Yolu İle İntikali, İcra Yolu İle Satışı ve Model Değişikliği

 

Çalışma ruhsatlı servis araçlarının devri veya ortak alımı

Madde 13- Belediyeden araçlarına Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı almış araç sahibi veya sahipleri Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuru yaparak Encümen kararı aldıktan sonra Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatın ve aracın ilgili makamdan devrini yapabilirler veya ortak alabilirler.

 Belediyeye başvurmadan ve Encümen kararı almadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur.

 

Madde 13/1

Servis aracı çalıştırma ruhsatı devir işlemleri (araçsız)

Servis aracı çalıştırma ruhsatı araçsız olarak devredilmek istendiğinde; encümen kararı alınır.  Uygun görüldüğünde  ‘‘P’’ plakası ilgili makam tarafından düşürülür. servis aracı çalıştırma ruhsatını araçsız olarak devir alan kişi 21 iş günü içinde düşen p plakanın tahsisini yaptırmak zorundadır.

Madde 13/2

Servis aracı çalıştırma ruhsatı devir işlemleri (araçlı)

P plakalı araçlar Servis aracı çalıştırma ruhsatı ile devredildiğinde encümen kararı alınarak aynı plaka ile satış yapılır.

Madde 13/3

Servis aracı çalıştırma ruhsatsız araç devir/değişiklik işlemleri

P plakalı araç servis aracı çalıştırma ruhsatsız satışı yapıldığında plaka boşa düşürülerek aracın satışı yapılacaktır. Satış işlemi esnasında encümen kararı alınmasına gerek yoktur. P serisi plaka araç üzerindeyken araç satışı kesinlikle yasaktır. Çekme belgeli veya normal seri plakalı olarak satışı yapılacaktır. Boşa düşürülen plakanın 21 iş günü içerisinde aktif hale getirilmesi zorundadır.

Devir, satışta ve ortak alma da Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla;

Servis aracını çalıştırma ruhsatlı olarak satmak isteyenler;

a)       Bu isteklerini beyan eden dilekçe,

b)      Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Hesap İşleri Müdürlüğü’nden alınma Borcu Yoktur Belgesi,

c)       Araç üzerinde ‘‘satılamaz’’ kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair yazı,

d)      Araç Trafik Tescil Belgeleri’nin fotokopisi,

e)       Devir alacak ya da ortak olacak kişinin;

·       Esnaf Sanatkârlar Sicil Kaydı (tüzel kişilerde Ticaret Odası kaydı),

·       Servis işletmecileri odasına kayıt belgesi (Tüzel kişilerde ticaret odası kaydı),

·       İkametgâh ilmuhaberi,

·       Sabıka kaydı,

ile Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat ederler.

Gerekli inceleme Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümeni’ne gönderilir.

Encümen kararı olumlu ise devir eden kişi;

·         P plakayı düşürdükten sonra çıkartılan yeni ruhsat fotokopisi

·         Eski Çalışma Ruhsatı,

Encümen kararı olumlu ise aracı devir alan ya da ortak olan kişi;

·       Noter satışı,

·       Trafik Tescil Belgeleri,

·       Mali Sorumluluk Sigortası,

·       Vergi Levhası,

ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat edilerek Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı, devir ve plaka tahsis belgesi alabilir.

     Yalova Belediyesi Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı’nı araçsız olarak devredecek olan işleticiler Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden almış oldukları çalışma ruhsat sıra numarasını gösteren yazıyla notere başvuracaktır. Noter vasıtası ile yapmış olduğu devir işlemini Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne ibraz ederek yönetmelikte öngörülen devir işlemini tamamlayacaktır (23-11-2017 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediyesi Meclis Kararı).

Veraset yolu ile intikal

Madde 14-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.              Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine ilgili makamdan düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesi’nde belirtilen mirasçılar adına Belediye Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı düzenlenir. Ruhsat mirasçılardan tümünün üzerine düzenlenebileceği gibi birinin adına da düzenlenebilir. Bu durumda diğer mirasçılardan ve kanuni temsilcilerden yazılı onay alınır. Mirasçıların bu yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gereklidir.

2.              Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı’nın kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir başka şahsa satmak istediklerinde, yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve Belediye den izin almak suretiyle satış işlemini yaparlar.

           Mirasçılar adına Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı düzenleneceği takdirde (Eş, Anne, Baba, çocuk,  kardeş devirleri (1.Derece yakınlar arasında) ve verasetle devirde, devir ücreti normal devir ücretinin  %10’ undan fazla olamaz. Devir tüm varislerin üzerinde olsa da 1 kişilik ücret ödenir yine (Eş, Anne, Baba çocuk ve kardeşler) devir ücretinin %10 u öder.

3.              Mirasçılar adına Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı düzenleneceği taktirde devir ücreti alınmaz. Bir başka şahsa aracı satmak istedikleri takdirde devir ücreti alınır.

4.              Varisler arasında anlaşmazlık halinde, Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

5.     Tüzel kişilik adına kayıtlı olan servis aracı çalıştırma ruhsatı “tüzel kişilik ortaklığı % 30 un üzerinde olmak kaydı ile” şirket ortaklarından birine devri halinde devir ücreti normal devir ücretinin % 20’ sini geçemez.

6.       Gerçek kişilik üzerine kayıtlı olan servis aracı çalıştırma ruhsatı “ tüzel kişilik ortaklığı % 30 un üzerinde olmak kaydı ile” şirket üzerine devredilmesi halinde devir ücreti alınmaz.

7.     Gerçek kişilik üzerine kayıtlı olan servis aracı çalıştırma ruhsatı gerçek kişinin tüzel kişiliğe dönüşmesi halinde tüzel kişilik adına kayıt yapılırken ortaklık hakkı % 50’nin altında olmadığı taktirde devir ücreti alınmaz.

İcra yolu ile yapılan satışlar

Madde 15- Belediyeden Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatlı servis araçlarının icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ve temlik ücretinin ödemesi ve yönetmelik hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine Servis Aracı Çalıştıma Ruhsatı verilir.          

Model değişikliği yapılması

Madde 16-

a)       Servis aracı sahibi, aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenecek taahhütnamesi, yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının Trafikten Çekme Belgesi fotokopisi veya noter satışını dilekçesine ekleyerek başvuruda bulunulur. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü aracı Uygunluk Belgesi almak üzere Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu’na sevk eder. Uygunluğu tespit yeni araca eski  “P” plaka tahsisi yapılarak değişiklik dosyasına işlenir.

b)      Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini başvuru dilekçesinde belirtmek zorundadır. Encümen Kararı ile aracın devri ve model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde yeni araç teknik komisyona sevk edilir. Uygunluk belgesi alan araç için işlemler tamamlanır. Servis taşıma amacı dışında kullanılacak olan aracın Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesinin c) bendinin ikinci fıkrasında yer alan “........ayrıca Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl veya İlçe Trafik Komisyonları’nca karar alınmak suretiyle belirlenen harf gruplarının tahsis edildiği tescil plakası ile ticari amaçla çalışan araçların kullanım amacının değişmesi halinde, bu araçlara varsa eski tescil plaka numarası yoksa bu yönetmeliğin 56/b ve 57/a maddeleri hükümleri doğrultusunda tescil plaka numarası tahsis edilir. Buna dair esas ve usuller Emniyet Genel Müdürlüğü’nce belirlenir.” Hükmü uyarınca işlem yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama İle İlgili Genel Hükümler

İşleticilere yapılacak bildirimler

Madde 17- Servis aracı işletenlerine bildirimler 7201 sayılı tebligat kanununa göre tebliğ edilir.

            İşleticilere bildirimler kendilerine şahsen yapılabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres değişikliğinden dolayı bildirim yapılamadığı takdirde sorumlu adres değişiklik bildirimini yapmayan işleticidir.

Araçlarda kullanılacak ayırıcı işaretler

Madde 18-

a)      Servis aracının ön cam sağ alt köşesinde servis taşımacılığı yaptıkları kuruluşun adı yazılı numunesine uygun tabela bulunacaktır. (EK: 7)

b)      Yalova Belediyesinden Servis Aracı Çalıştıra Ruhsatı alan “p” plaka tahsisli araçlar, araçlarına gri kuşak taktırmak zorundadır.

 

Denetim

Madde 19-

a)             Servis araçlarının denetimleri bu yönetmelik hükümlerine göre Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılır.      

b)             Yalova Belediyesi’nden Özel İzin Belgesi ve Çalışma Ruhsatı almadan servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiliklere tespiti halinde ilk seferde (15 gün), tekrarı halinde (30 gün) trafikten men cezası uygulanır, ayrıca para cezası ile cezalandırılır (07-09-2016 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediye Meclisi Kararı).

c)             Yine gerekli görüldüğü hallerde araçlar 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Yönetmeliği’nce belirlenen yaptırımlar için Valilik Makamına 4925 Sayılı Karayolu Trafik Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği’nde belirlenen yaptırımlar için Ulaştırma Müdürlüğü’ne bildirilerek cezalandırılır ve eksikliklerin giderilmesi sağlanır (07-09-2016 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediye Meclisi Kararı).

d)            Kamu kurum ve kuruluşları kapsamında ihale yolu ile servis işletmeciliği yapıp Yalova Belediyesi Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler kendileri için gerekli izin belgesini almak için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuru sırasında Yalova Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin şartlarına uyacağına uymadığı taktirde cezai müeyyidelerini kabul ettiğine dair taahhüt imzalaması zorunludur. (07-09-2016 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediye Meclisi Kararı)

e)             Kamu kurum ve kuruluşları kapsamında ihale yolu ile servis taşımacılığı yapan öz mal taşıtları ile kendi personelini taşıyan gerçek ve tüzel kişiler taşıdıkları personellerin “İsim listesini, Sigorta numarasını gösteren listeyi, öğrenciler için isim listesini” onaylatmış olarak araçların görünen yerine asmaları zorunludur. Onaylı listesi olmayan ya da listede ismi olmayan kişileri aracında bulunduran işletici belgesiz olarak kabul edilerek yönetmelik maddeleri uyarınca cezalandırılır. Öz mal taşıtlarda yalnızca yanlarında sigortalı olarak çalışan personel taşınabilir. Başka bir taşıma yapılması yasaktır. Tespiti halinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü’nce gerekli yaptırım uygulanır. (07-09-2016 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediye Meclisi Kararı)

f)              Yalova Belediyesi’nce verilen Özel İzin Belgeleri (Güzergah İzin Belgesi) renkleri belge özelliğine göre aşağıdaki gibidir.

 

-   Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait olan araçlara MAVİ (A1-A2-A3-A5)

-   Çalışma ruhsatı olan araçlara standart izin belgesi çevre il, ilçe ve beldelerden gelen Ücretsiz müşteri servislerine MOR (A3/1) hastane, rehabilitasyon merkezi, fizik tedavi merkezi, diyaliz merkezi (ambulans hariç) MOR (A3/2)

-   Kendi personelini (öz mal) taşıyan araçlara YEŞİL(A4)

-   Çalışma ruhsatı olan araçlara standart izin belgesi çevre il, ilçe ve beldelerden öğrenci ve personel getiren araçlara KIRMIZI (A6),

           olarak uygulanır. (07-09-2016 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediye Meclisi Kararı)

 

g)      01.01.2018 tarihi itibari ile Yalova Belediyesi’ne Özel İzin Belgesi müracaatında bulunan özel ve tüzel kişilerin araçlarında GPRS cihazı bulundurulması zorunludur. (07-09-2016 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediye Meclisi Kararı)

h)    Yalova Belediyesi’nden Servis aracı çalışma ruhsatı hakkı olup, Uygunluk Belgesi alarak aracını aktif hale getirmeyen   hak sahiplerinin hakları 01.01.2018 tarihi itibari ile iptal edilir. (07-09-2016 Tarih 137 Sayılı Yalova Belediye Meclisi Kararı)

ı)        Servis aracı olarak çalışan belgesiz araçların denetiminde Emniyet ve/veya Jandarma, Belediye Trafik        Zabıtası ve Servis İşletmecileri Esnaf Odasından 1’er temsilci ile denetim komisyonu oluşturulur.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün denetimi yanında, çalışma şartları yönünden Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar da mevzuatları çerçevesinde her türlü denetimi yaparlar.

Şikâyetlerin değerlendirilmesi

Madde 20- Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’ndaki işletenin ve araç sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı ve taşınan arasında vuku bulabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla; bu madde hükümleri ile bu yönetmelikteki diğer hükümlere uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikâyetler Emniyet Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce değerlendirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 21 – 29.12.2006 tarihli yerel gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yalova Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 22- Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nce kabul edilip, mahalli gazetelerden birinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- Bu yönetmelik hükümlerini Yalova Belediye Başkanı yürütür.

Basın No: 428


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.