YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> ÇİFTLİKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL ( ARSA ) SATILACAKTIR. (11.09.2019)

İLAN

ÇİFTLİKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL ( ARSA ) SATILACAKTIR.

 

Madde 1- 21.08.2019 tarih ve 103 nolu Encümen kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine istinaden ayrı ayrı ihale edilerek satış ihalesi yapılacaktır.

 

Madde 2- Satılacak olan taşınmazın nitelikleri:

 

S.No

Mahalle / Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

 (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun)

1

M.A.E. Mah.

1393

1

1.599,70

1.055.802,00 

31.674,06

18.09.2019

14.10

45.maddeye İstinaden

Açık Teklif Usulü

2

M.A.E. Mah.

1395

4

837,19

552.545,40

16.576,36

14.20

45.maddeye İstinaden

Açık Teklif Usulü

3

M.A.E. Mah.

1395

5

797,77

526.528,20

15.795,85

14.30

45.maddeye İstinaden

Açık Teklif Usulü

4

M.A.E. Mah.

3045

5

740,22

429.327,60

12.879,83

14.40

45.maddeye İstinaden

Açık Teklif Usulü

 

 

İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova – İzmit Karayolu üzeri No:110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu

Madde 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

       A-Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)

b) Kanuni İkametgâh Belgesi,

      B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2019 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      C- Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ORTAK şartlar:

a)     Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair Tahsilat Makbuzu

b)     Belediyemiz Gelir – Emlak servisinden alınacak borcu yoktur yazısı,

c)  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

d)  Tebligat için Adres Beyanı

       D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiler (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu,

Madde 4- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir – Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 400,00 (Dörtyüz) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların her taşınmaz için ayrı ayrı Şartname almaları zorunludur.

Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat:13.50’ a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6- İhalede kesinleşen bedeller; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararı, ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde istekli, ihalede kesinleşen bedelin tamamını peşin ödeyebileceği gibi dilekçe ile talep etmesi halinde; ihale bedelinin yarısını sözleşme anında peşin, kalan yarısını 1 (bir) ay sonra da ödeyebilecektir.

 

                İlan olunur.

Basın No: 405


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.