09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR

Tüm Resmi İlanlar >> YALOVA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ (05.08.2019)

                                          İLAN

YALOVA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

1) Aşağıdaki tablonun 3.sırasında bulunan taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satış ihalesi, , 1. Sırasında bulunan taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile  , 2 sıra numaralı taşınmazda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ,  Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67’nci maddesinin 4’ncü fıkrasının (a) bendi gereğince tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere  3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2) İhaleler Milli Emlak Müdürlüğünde, oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

- Geçici teminatı bedelini yatırmaları ve Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

-                     Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

-                     Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

4) Kiralama ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç kiracıya aittir.

5) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yalova Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

6) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin usulüne uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

        7)Satışı yapılan taşınmaz mal 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

 8)Satışı yapılan taşınmaz mal KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır

 9) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve ilgili İdarelerin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ) www.yalova.csb.gov.tr  adreslerinden görülebilir.. İlan olunur.27.06.2019


KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

 

SIRA

NO

İLİ

KÖY/MAH.

MEVKİ

ADA/ PARSEL

Y.ÖLÇÜM

HAZİNE HİSSESİ

VASFI

KİRA AMACI

SÜRESİ

MUHAMMEN

BEDELİ

(İlk Yıl Kira Bedeli) (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

1

Yalova

Soğucak Köyü

 

133 / 57

718.33 m2

Tam

Tarla

Tarımsal Amaçlı

3 yıl

1.840,00

368,00

20.08.2019

10.00

 

2

 

Yalova

Soğucak Köyü

 

154 / 86

5.011,44 m2

Tam

Taşlık Arazi

Tarımsal Amaçlı

3 yıl

11.750,00

2.350,00

20.08.2019

11.00

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

                                                                                                    

SIRA

NO

TAŞINMAZ

NO

KÖY/MAH.

ADA

PARSEL

Y.ÖLÇÜMÜ

HAZİNE

HİS(m2)

VASFI

İMAR DURUMU

İHALE ÇIKIŞ

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ

TEM. (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

3

77010103227

Bahçelievler Mah.

372

57

723,71

30/723 arsa paylı ve kat mülkiyeti zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm

Bitişik nizam 4 kat yapılaşma şartlarında Konut alanı

390.000,00 TL

78.000,00 TL

20.08.2019

14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASIN NO:300


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.