YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> ŞABAN TEMUGE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (27.07.2019)

KIRMIZI VE BEYAZ ET SATIN ALINACAKTIR

ŞABAN TEMUGE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Kırmızı ve Beyaz et mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN

:

2019/351471

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞABAN TEMUGE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

b) Adresi

:

Şehit Ömer Faydalı Caddesi No: 38 77100 Merkez YALOVA MERKEZ/YALOVA

c) Telefon ve faks numarası

:

2266757184 - 2266757183

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kırmızı ve Beyaz et

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

dana eti 2200 kg dana kontrafile 300 kg kuzu but kemikli 200 kg bütün piliç 1000 kg piliç göğüs 2000 kg dana kasap sucuk 300 kg dana ciğer 100 kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Uygulama Oteli Binası Bahçelievler mahallesi. Şehit Ömer Faydalı Caddesi No:186 Merkez/Yalova

ç) Süresi/teslim tarihi

:

ihale konusu ürünlerin tamamı tek sefer de değil partiler şeklinde ihtiyaç duyuldukça yapılacaktır. ihtiyaç duyulan ürünler sipariş pusulası ile idarece talep edilecek ve teslimi tek seferde yapılacaktır. ihale konusu ürünlerin içerisinden istenen siparişler teslim makbuzu düzenlenerek idarece alınacaktır. belli bir takvim düzenlemesi bulunmamaktadır. idare ihtiyaç duyduğu miktar kırmızı ve beyaz et ürünleri siparişi verecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

02.eylül.2019


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.08.2019 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yalova Uygulama Oteli -Mercan Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İşletme kayıt belgesi

2- Gıda sicil belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Ticaret ve Sanayi odası kayıt belgesi, Esnaf Sanaatkar odası faaliyet belgesi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Basın No: 349


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2019 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.