YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> Yalova İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yalova Devlet Hastanesi (29.11.2012)

2013 YILI İÇİN BEŞ KALEM MEDİKAL GAZ ALIMI

Yalova İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yalova Devlet Hastanesi

 

2013 YILI İÇİN BEŞ KALEM MEDİKAL GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası  : 2012 / 177444

1-İdarenin

a) Adresi: ISMET PASA MAH. YALOVA DEVLET HASTANESİ YALOVA-IZMIT KARAYOLU ÜZERI 3 KM YALOVA MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası:2268115200 - 2268115205

c) Elektronik Posta Adresi:yalova_devlet_hastanesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Yalova Devlet Hastanesi Ayniyat deposu, Yüklenici Likit Oksijeni (sıvı oksijeni) Hastanemizde bulunan tanka doldurulacak, diğer gazlar hastanemizin ilgili servisinde bulunan tüplere doldurulacak, veya dolu tüp olarak vereceklerdir.

c) Teslim tarihi:Yüklenici 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında idarenin isteği doğrultusunda istenen miktardaki gazı sipariş mektubundan itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ihtiyaca binaen Hastanemizde bulunan tanka ve tüplere dolduralacaktır. Veya istenen miktar dolu tüp olarak teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Yalova İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yalova Devlet Hastanesi İzmit Karayolu Üzeri 3km Merkez / Yalova

b) Tarihi ve saati:06.12.2012 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 

Medikal Gazlar ve Azot Protoksit Gazı için, teklif verecek olan firmalar; Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal gaz üretimi,dolumu,pazarlama ve/veya Dağıtım Yetki belgesi;aslı ve veya noter tasdikli suretini ihale esnasında sunmaları zorunludur.

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Medikal gazlara ait tüplerin TS  3420'ye uygun olarak boyanması renk koduna sahip olması, renk şeritlerinin olması ve renk kodu üzerine "solunabilir" ibarenmesi eklenmesi yükleci  firmaya aittir ve yapılması zorunludur. 

 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı İhale doküman bedeli Kazım Karabekir Mah. Rahmi Üssel Cad. NO: Merkez / Yalova adresindeki Yalova Defterdarlık binası içinde bulunan Yalova Sağlık Kurumları Döner sermaye Saymanlık Müdürlüğüne (TR 17 0001 0004 0431 2474 49 5001 Iban numaralı hesabına ) yatırılması halinde Yalova Devlet Hastanesi Satınalma Servisinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yalova Devlet Hastanesi İhale Komisyonuna adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın No: 693


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2018 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.