YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (07.03.2019)

TEMİZLİK VE HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

                Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 96 Kalem Muhtelif Temizlik ve Hırdavat Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     :  2019/97844

1-İdarenin

a) Adresi             : YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ-BAHÇELİEVLER MAH.STADYUM CAD.NO:35 77100 - MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası      :   2268143118 - 2268140021

c) Elektronik Posta Adresi          :    yalova.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

(varsa)     :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :    96 Kalem Muhtelif Temizlik ve Hırdavat Malzemesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri             :     Yalova il Sağlık Müdürlüğü, Yalova Devlet Hastanesi, Yalova Çınarcık Devlet Hastanesi, Yalova Altınova Devlet Hastanesi ve Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ayniyat Depolarına sözleşme süresi içerisinde teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi :     Yüklenici uhdesinde kalan kısımları işe başlama tarihi olan sözleşmenin imzalandığı tarih ile sözleşmenin bitiş tarihi arasında; Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Devlet Hastanesine, Çınarcık Devlet Hastanesi, Altınova Devlet Hastanesi ve Yalova Ağız Diş Sağlığı Merkezine, idarenin sipariş mektubunun tebliği (Faks veya telefon yoluyla yapılan sipariş taleplerinin yapıldığı tarih tebliğ tarihi sayılacaktır) itibariyle 5 (beş) iş günü içerisinde teslim edecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :   Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonları Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No: 35 Yalova Merkez

b) Tarihi ve saati             :  28.03.2019 - 11:00

 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- Numune; İstekliler, teklif ettikleri malzemelere ait  en az bir birim (Adet, Kg, Litre v.b) olmak üzere teklif edeceği malzemeye uygun numuneyi ücretsiz olarak tutanakla birlikte ihaleden önce idareye teslim edeceklerdir. Ancak istekliler 42, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ve 96. kalemler için numune getirme zorunluluğu olmayıp, ürünlere ait katolog veya ürünlere ait resimleri ihale dosyasında sunacaklardır. İhale komisyon üyeleri ihale sonrasında katologtaki bilgileri veya resimleri yeterli görmediği ürünlerden numune talebinde bulunabileceklerdir.  Numune istenen kalemler için numune; katolog veya resim istenen kalemler için katolog ve resim verilmesi zorunludur. Numune, katolog veya resim vermeyen firmaların teklifleri o kalem için değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2- Numune verecek istekli firmalar; herbir numunenin üzerine firma adını, malzemenin ihale sıra numarasını ve malzeme adını yazan etiket yapıştıracaklardır.

3- Teslim edilen numuneler için istekli firma antetli kağıda yetkili kişi tarafından imzalanmış numune teslim tutanağı hazırlayacaktır. Bu tutanak 3 (üç) nüsha hazırlanacaktır. 1 (bir) nüshası teklif zarfı içinde olacaktır. 1 (bir) nüshası teslim alan idare yetkilisinde kalacaktır. 1 (bir) nüshası da istekli firmada kalacaktır.

 

 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Birimine İhale adı ve İhale Kayıt Numarası verilerek veya Ziraat Bankası Yalova Şubesinde bulunan: TR66 0001 0004 0431 2474 4850 01 IBAN nolu Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına doküman bedelinin yatırılması ve makbuz/dekontunun Kurumumuza ibrazı halinde Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No:35 Yalova adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi 2.Kat Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No: 35 Yalova Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Basın No: 96


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2019 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.