YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI (12.02.2019)

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 9 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/51832

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ-BAHÇELİEVLER MAH.STADYUM CAD.NO:35 77100 - YALOVA MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2268143118 - 2268129683

c) Elektronik Posta Adresi

:

yalova.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 9 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İstekliler uhdesinde kalan kalemleri Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Devlet Hastanesi, Çınarcık Devlet Hastanesi, Yalova Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Altınova Devlet Hastanesi Ayniyat depolarına sözleşme süresi içerisinde teslim edecektir.

c) Teslim tarihleri

:

Yüklenici uhdesinde kalan kısımları işe başlama tarihi olan, sözleşmenin imzalandığı tarih ile sözleşmenin bitiş tarihi arasında; Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Devlet Hastanesi, Çınarcık Devlet Hastanesi ve Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Altınova Devlet Hastanesine Sözleşme süresi içerisinde en az 6 en fazla 8 periyot da idarenin sipariş mektubunun tebliği itibariyle 5 (beş) iş günü içerisinde teslim edecektir. Sözleşme süresi 10 ay olup imzalandığı tarih itibari ile başlayacaktır. Sözleşme imzalanması sürecinde oluşabilecek gecikmelere binayen sözleşme süresi 10 aydan az olsa dahi sözleşme bitiş tarihi 31/12/2019 tarihini geçmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ - İHALE ODASI 2.KAT BAHÇELİEVLER MAH.STADYUM CAD.NO:35 77100 - MERKEZ / YALOVA

b) Tarihi ve saati

:

26.02.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edecekleri ürünlerle ilgili her bir kaleme ait Teknik Şartnamelerde belirtilen şartlara uygun numunelerini  ihaleden önce Satın Alma Birimine tutanakla teslim edilecektir. Teslim edilecek numunelerin miktarı birim "Adet", "Rulo", "Paket" olması durumuna göre, en az 1 (Bir) Adet/Rulo/Paket numune teslim edilecektir. Teslim edilecek numunelerin üzerine ihale sıra numarası ve firma adı yazılacaktır. Numuneler orijinal ambalajında teslim edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yalova Defterdarlığı Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığına İhale adı ve İhale Kayıt Numarası verilerek veya Ziraat Bankası Yalova Şubesinde bulunan: TR66 0001 0004 0431 2474 4850 01 IBAN nolu Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve makbuz/dekontunun Kurumumuza ibrazı halinde satınalma biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ-SATIN ALMA SERVİSİ 2.KAT BAHÇELİEVLER MAH.STADYUM CAD.NO:35 77100 - MERKEZ / YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 


Basın No: 60


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2019 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.