YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (11.02.2019)

FOTOKOPİ, FAX, BASKI VE YAZICI MAKİNELERİNDEN ÇIKTI HİZMETİ ALINACAKTIR

 

SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


12 Aylık Fotokopi, Fax, Baskı ve Yazıcı Makinelerinden Çıktı Başına Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/53512

1-İdarenin

a) Adresi

:

YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ-BAHÇELİEVLER MAH.STADYUM CAD.NO:35 77100 - YALOVA MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2268143118 - 2268129683

c) Elektronik Posta Adresi

:

yalova.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri için Fotokopi,Fax, Baskı Ve Yazıcı Makinalarından Çıktı Başı Hizmet Alımı işi siyah beyaz çıktı 5.050.000 özellikli birimlerde kullanılmak üzere renkli çıktı 250.000 adet 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve Ek Hizmet Binası, Armutlu İlçe Hastanesi ve TSM, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Merkez Toplum, Sağlığı Merkezi, Çınarcık Toplum Sağlığı Merkezi, Termal Toplum Sağlığı Merkezi, Çiftlikköy Toplum Sağlığı Merkezi, Usem Eğitim Birimi (1.000000 Adet Siyah Beyaz, 120.000 Adet Renkli) Yalova Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet Binası (3.500.000 Adet Siyah Beyaz Çıktı, 100.000 adet Renkli Çıktı), Çınarcık Devlet Hastanesi (200.000 Adet Siyah Beyaz, 10.000 Adet Renkli) , ADSM (200.000 Adet Siyah Beyaz, 10.000 adet renkli), Altınova Devlet Hastanesi (150.000 adet siyah-beyaz, 10.000 adet renkli)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 07.04.2019, işin bitiş tarihi 06.04.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ - İHALE ODASI 2.KAT BAHÇELİEVLER MAH.STADYUM CAD.NO:35 77100 - MERKEZ / YALOVA

b) Tarihi ve saati

:

25.02.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yalova Defterdarlığı Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığına İhale adı ve İhale Kayıt Numarası verilerek veya Ziraat Bankası Yalova Şubesinde bulunan: TR66 0001 0004 0431 2474 4850 01 IBAN nolu Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve makbuz/dekontunun Kurumumuza ibrazı halinde satınalma biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ-SATIN ALMA SERVİSİ 2.KAT BAHÇELİEVLER MAH.STADYUM CAD.NO:35 77100 - MERKEZ / YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 


Basın No: 63


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2019 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.