YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> ALTINOVA BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI (21.01.2019)

ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK KARTLI DİJİTAL SU SAYACI ALIMI 

ALTINOVA BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK KARTLI DİJİTAL SU SAYACI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/14058

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ALTINOVA BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM KOMUTANLIGI ALTINOVA MEVKII ALTINOVA/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2264628310 - 2264629630

c) Elektronik Posta Adresi

:

altinovaonarim@dzkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK KARTLI DİJİTAL SU SAYACI ALIMI 578 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Altınova Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

c) Teslim tarihi

:

İşin süresi toplamda 60 (altmış) takvim günüdür. Ancak malın teslimi 3 parti halinde gerçekleştirilecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra taahhüt edilen malzemelere ait işe başlama talimatının yükleniciye tebliğini takip eden günden itibaren 1’inci parti 200 adet sayaç 20 (yirmi) takvim günü, 2’nci parti 200 adet sayaç 20 (yirmi) takvim günü, 3'ncü parti 178 adet 20 (yirmi) takvim günleri arasında teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı 2 Nu'lı İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ

b) Tarihi ve saati

:

04.02.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

ALINACAK SAYAÇLAR TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI KARŞILIĞINDA ALINACAKTIR. MONTAJ DURUMUNDA SAYAÇLARDA ARIZA ÇIKMASI VEYA MONTAJDAN SONRA 2 YIL İÇERİSİNDE SAYAÇTA TEKNİK BİR ARIZA OLMASI DURUMUNDA KULLANICI HATASI HARİÇ DİĞER ARIZALAR YÜKLENİCİ FİRMA VEYA ÜRETİCİ FİRMA GEREKLİ TAMİRAT VEYA DEĞİŞİKLİĞİ YAPACAK VE BEDELSİZ OLARAK İDAREYE TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI KARŞILIĞINDA TESLİM EDECEKTİR.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamenin 3.2 maddesinde belirtilen Standartlara ilişkin belgeleri sunmak ve bulundurmak zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı 2 Nu'lı İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı 2 Nu'lı İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 


Basın No: 32


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2019 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.