YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (02.01.2019)

YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI TESİSLER İÇİN 2019 YILI 32 KALEM BASILI EVRAK VE MATBU ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI TESİSLER İÇİN 2019 YILI 32 KALEM BASILI EVRAK VE MATBU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/675424
1-İdarenin
a) Adresi : İsmetpaşa Mah. Umut Sk. No:17 Yalova Merkez (Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası) - YALOVA MERKEZ / YALOVA YALOVA MERKEZ/YALOVA
b) Telefon ve faks numarası : 2268115700 - 2268115205
c) Elektronik Posta Adresi : 
yalova.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 32 KALEM BASILI EVRAK VE MATBU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İstekliler uhdesinde kalan kalemleri Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Devlet Hastanesi, Çınarcık Devlet Hastanesi, Yalova Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Altınova Devlet Hastanesi Ayniyat depolarına sözleşme süresi içerisinde teslim edecektir.
c) Teslim tarihleri : Yüklenici uhdesinde kalan kısımları işe başlama tarihi olan, sözleşmenin imzalandığı tarih ile sözleşmenin bitiş tarihi arasında; Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Devlet Hastanesi, Çınarcık Devlet Hastanesi ve Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Altınova Devlet Hastanesine Sözleşme süresi içerisinde en az 6 en fazla 8 periyotda idarenin sipariş mektubunun tebliği itibariyle 4 günü içerisinde teslim edecektir. Sözleşme süresi 12 ay olup imzalandığı tarih itibari ile başlayacaktır. Sözleşme imzalanması sürecinde oluşabilecek gecikmelere binayen sözleşme süresi 12 aydan az olsa dahi sözleşme bitiş tarihi 31/12/2019 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI (Eski K.H.B.G.S Binası) 3. kat; İhale Komisyon Odası İsmet Paşa Mah. Umut sok. No: 17 Mkz./Yalova
b) Tarihi ve saati : 23.01.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yalova Defterdarlığı Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne İhale adı ve İhale Kayıt Numarası verilerek veya Ziraat Bankası Yalova Şubesinde bulunan: TR66 0001 0004 0431 2474 4850 01 IBAN nolu Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve makbuz/dekontunun Kurumumuza ibrazı halinde satınalma biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI (Eski K.H.B.G.S Binası) İsmet Paşa Mah. Umut Sok: 17 / YALOVA 3.kat satınalma servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


Basın No: 704


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2019 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.