YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> Yalova İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (12.12.2018)

Yalova İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

İHALE İLANI

 

1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 1 (bir) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’ uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’ inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2) İhale, Yalova İl Özel İdare Encümen Toplantı Salonunda 20.12.2018 Perşembe günü saat 11:05’ de yapılacaktır.

3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

SAHA BİLGİLERİ

 

İli

:

Yalova

Alanı

:

790.07 hektar

İlçesi

:

Altınova

Muhammen Bedel

:

33.835,40 TL

Beldesi

:

--

Geçici Teminat Bedeli

:

3.383,54 TL

Mahallesi-Mevkii

:

--

İhale Tarihi

:

20.12.2018

Pafta No

:

G23d1

İhale Saati

:

11:05

Erişim No

:

3325127

 

 

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Y(SAĞA)

714500

712746

712648

713186

713636

714500

X(YUKARI)

4504264

4504264

4508281

4508689

4508700

4508700

 

 

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a-Gerçek kişiler için;

1-Müracaat dilekçesi,

2-T.C. kimlik numarasını içeren noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Tebligata esas resmi makamlarca onaylı kanuni ikametgâh belgesi aslı ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5-Noter Tasdikli imza beyannamesi aslı,

6-Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri aslı,

7-Her sayfası imzalanmış şartname,

8-Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı (İnternet üzerinden yapılan EFT’lere ilişkin dekontların ilgili banka tarafından kaşe ve imza edilerek onaylanması gerekmektedir)

b) Tüzel kişiler için;

1- Müracaat dilekçesi,

2- Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti (Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalıdır), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3- Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösteren vergi levhası,  

5- İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri aslı,

6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâlet nameleri ve noter tasdikli imza sirküleri aslı,

7- Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri aslı,

8-Her sayfası imzalanmış şartname,

9-Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı (İnternet üzerinden yapılan EFT’lere ilişkin dekontların ilgili banka tarafından kaşe ve imza edilerek onaylanması gerekmektedir)

6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yalova İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yalova İl Özel İdare Destek Hizmetler Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yalova İl Özel İdare Destek Hizmetler Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

 

 

İLAN OLUNUR.

Basın No: 648


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2019 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.