YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> K.Y.K. YALOVA İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU (11.12.2018)

52 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ VE EKİPMANLARI

K.Y.K. YALOVA İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

52 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ VE EKİPMANLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/632497

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bağlarbaşı Mah. Yunus Emre Cad. Gazi Mehmet Elen Sok. No:1 MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2268138763 - 2268125821

c) Elektronik Posta Adresi

:

yalovailm@kyk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

52 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ VE EKİPMANLARI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI OLAN YURTLAR ADRESLER İL MÜDÜRLÜĞÜ: Bağlarbaşı Mah. Yunus Emre Cad. Gazi Mehmet Elen Sok : No:1 MERKEZ/YALOVA YALOVA YURT MÜDÜRLÜĞÜ A-B BLOK: Dere Mah. Mine Sok. No:3-5 Merkez/YALOVA YALOVA YURT MÜDÜRLÜĞÜ C BLOK: Bağlarbaşı Mah. Yunus Emre Cad. Gazi Mehmet Elen Sok : No:1 MERKEZ/YALOVA YALOVA YURT MÜDÜRLÜĞÜ TERMAL KIZ BLOĞU: Gökçedere Mah. Okul sok. No:26 Termal/YALOVA TERMAL YURT MÜDÜRLÜĞÜ: Gökçe dere Mah. Nergis Sok. No:25 Termal/YALOVA ÇINARCIK YURT MÜDÜRLÜĞÜ: Çamlık Mah. 658. Sok. No:1 Çınarcık/YALOVA

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. Sözleşme imzalandıktan sonra, bu sözleşmenin bağlayıcı bir parçası olan Teknik Şartnameye uygun olarak ; idarenin/ilgili deponun yazılı talebi/siparişi (faks, posta, e-posta) doğrultusunda sipariş geçildiği tarihten itibaren belirtilen malzemeler 2 (iki) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Acil sipariş durumlarında 1 (bir) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Tüm malzemeler 31.12.2019 tarihine kadar idarenin isteği doğrultusunda peyderpey veya tek seferde teslim edilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. Teslim edilecek malzemeler ilgili firma tarafından il müdürlüğü ve bağlı yurtların ilgili depolarına personel tarafından gösterilen yere teslimat sağlanıp, depoya yerleştirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YALOVA İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

25.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YALOVA İL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YALOVA İL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 
Basın No: 679


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2019 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.